No­vo od mla­dih na­da

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Mla­di mod­ni dvo­jac Me and the Mac­hi­ne pod di­zaj­ner­skom pa­li­com Va­nje Ve­se­lić i Be­ris­la­va Ron­če­vi­ća pred­sta­vio je no­vu vr­lo svje­žu ljet­nu ko­lek­ci­ju. Po­pu­lar­ni mi­ni­ma­lis­tič­ni stil, pri­rod­ni ma­te­ri­ja­li i jed­nos­tav­na for­ma od­li­ka su nji­ho­va di­zaj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.