Pa­na­ma šešir ra­di se ruč­no a u ne­ke mo­de­le Po­treb­no je ut­ka­ti vi­še od ti­su­ću sa­ti ra­da

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Prvak Među Klobucima -

Ek­va­do­ra. Ple­ta­či iz­vla­če ni­ti iz liš­ća osu­še­nih sta­ba­la pal­mi, a dalj­nja pro­ce­du­ra uklju­ču­je zah­tje­van pro­ces ko­ji iz­i­sku­je zna­nje i vje­šti­nu ko­ja se pre­no­si ge­ne­ra­ci­ja­ma. Sva­ki šešir ra­di is­klju­či­vo jed­na oso­ba, a ka­da je ba­za go­to­va pre­da­je se dru­goj ko­ja po­seb­nim bo­dom iz­ra­đu­je rub, ta­ko­đer ruč­no. Kva­li­te­ta ovog še­ši­ra mo­že se odre­di­ti i ako se dr­že­ći ga pre­ma svje­tlu iz­bro­je spi­ral­ni pr­ste­no­vi, tzv. vu­el­tas, ko­ji po­či­nju iz sre­di­ne kru­ne. Poz­na­te su tri ka­te­go­ri­je kva­li­te­te. “Stan­dard” je naj­o­bič­ni­ja va­ri­jan­ta še­ši­ra ko­ji zbog ve­ćeg bo­da ima­ju grub­lji iz­gled, ali i nji­ho­va iz­ra­da tra­ži vi­še­sat­ni an­ga­žman. “Fi­no”, ka­ko ka­že i sam na­ziv, šeširi su ko­ji ima­ju fi­ni­je odi­je­lje­ne ni­ti, a nji­ho­vo ple­te­nje iz­i­sku­je če­ti­ri pu­ta vi­še vre­me­na, oko 40 sa­ti. Za “su­per­fi­no” pa­na­ma še­ši­re po­treb­no je vi­še od ti­su­ću sa­ti ra­da. Po­to­nji­ma je tek­s­tu­ra to­li­ko de­li­kat­na da pod­sje­ća na svi­lu i upra­vo su ti šeširi naj­cje­nje­ni­ji. Naj­k­va­li­tet­ni­ji pri­mjer­ci mo­gu ima­ti od 1600 do 2500 bo­do­va po kva­drat­nom in­ču pa tak­vi šeširi mo­gu čak i za­dr­ža­ti vo­du. Gra­do­vi Mon­te­cris­ti i Cu­en­ca glav­ni su cen­tri pro­izvod­nje i iz­vo­za, a šeširi iz­ra­đe­ni u Mon­te­cris­ti­ju su naj­cje­nje­ni­ji zbog vr­hun­ske kva­li­te­te, dok ih se u Cu­en­ci pro­izve­de pu­no vi­še. Pa­na­ma šeširi zah­ti­je­va­ju po­seb­no skla­di­šte­nje i nje­gu te ta­ko mo­gu tra­ja­ti go­di­na­ma. Obi­čaj ukra­ša­va­nja cr­nom sa­ten­skom vrp­com ve­ći­ne njih vu­če po­ri­jek­lo iz 1901., go­di­ne smr­ti en­gle­ske kra­lji­ce Vik­to­ri­je. Iz­van Ek­va­do­ra, gdje su naj­poz­na­ti­ji modeli Ho­me­ra Or­te­ge, či­ji kla­sič­ni mo­del i sam po­sje­du­jem, u svo­joj ga po­nu­di ima­ju mno­ge poz­na­te klo­bu­čar­ske ku­će svi­je­ta kao npr. londonska Lock & Co. Hat­ters ko­ja je od os­nut­ka do­bi­la pok­lo­ni­ke me­đu bri­tan­skom aris­to­kra­ci­jom, ali i ta­li­jan­ska ku­ća Bor- sa­li­no. Obje su svo­je­vr­s­ni si­no­nim za ovaj šešir te su upra­vo nji­ho­vi pa­na­ma šeširi bi­li učes­ta­li pri­zor europ­skih grand ho­te­la i luk­suz­nih bro­do­va pr­ve po­lo­vi­ce 20 sto­lje­ća, a i da­nas su me­đu naj­po­pu­lar­ni­ji­ma. Od broj­nih mo­de­la še­ši­ra, pre­ko naj­po­pu­lar­ni­jih mo­de­la Fe­do­ra i Op­ti­mo, pa­na­ma šeširi tih gla­so­vi­tih ku­ća naj­bo­lji su iz­bor jer bes­pri­je­kor­no spa­ja­ju kva­li­te­tu, di­zajn i tra­di­ci­ju. Ia­ko se po­pu­lar­nost še­ši­ra op­će­ni­to sma­nji­la u 60-im go­di­na­ma 20. sto­lje­ća, pa­na­ma šešir os­tao je ot­po­ran na ne­ga­tiv­ni trend te je i da­lje iz­u­zet­no tra­žen. Ni­zu ho­li­vud­skih zvi­jez­da sta­rog ko­va, lju­bi­te­lja pa­na­ma še­ši­ra po­put La­uren Ba­call i An­t­honyja Hop­kin­sa, pri­dru­ži­la se i svi­ta glu­ma­ca i ce­le­brityja mla­đe ge­ne­ra­ci­je ko­ji­ma je ne­izos­ta­van dio gar­de­ro­be. Uz Ma­don­nu te Kylie Mi­no­gue, i poz­na­ta tren­d­se­te­ri­ca Sa­rah Jessica Par­ker da­la mu je hom­ma­ge u pr­vom fil­mu “Seks i grad”, a slav­na sti­lis­ti­ca Pa­tri­cia Field oda­bra­la ga je za glav­ne ju­na­ki­nje i u nas­tav­ku. Pa­na­ma šešir je go­to­vo sva­ke go­di­ne i sas­tav­ni dio ko­lek­ci­ja za pro­lje­će­lje­to vo­de­ćih svjet­skih di­zaj­ne­ra, po­go­to­vu od 2008. go­di­ne ka­da se na ve­li­ka vra­ta vra­tio na mod­nu sce­nu. Fon­da­ci­ja Con­rad je za “Bo­iler­ho­use Pro­ject” u Vic­to­ria i Al­bert mu­ze­ju u Lon­do­nu još 1985. go­di­ne oda­bra­la pa­na­ma šešir kao je­dan od “100 naj­bo­ljih di­zaj­na u po­vi­jes­ti”, a umjet­nost ple­te­nja tra­di­ci­onal­nih ek­va­dor­skih še­ši­ra od toqu­il­la sla­me do­da­na je i na UNESCOvu lis­tu ne­ma­te­ri­jal­ne svjet­ske ba­šti­ne 2012. go­di­ne. Ve­li­ka po­pu­lar­nost tog “prin­ca me­đu še­ši­ri­ma”, ali i za­šti­ta nje­go­ve iz­ra­de, za­si­gur­no će po­mo­ći da ta po­seb­na vje­šti­na ne pad­ne u za­bo­rav. Una­toč luk­suz­nom okru­že­nju u ko­jem ga se naj­češ­će su­sre­će, pa­na­ma šešir iz­u­zet­no je ci­je­njen mo­žda naj­vi­še zbog či­nje­ni­ce da se iz­ra­đu­je ruč­no pre­ma tradiciji ko­ja se ni­je mi­je­nja­la sto­lje­ći­ma. Osvo­jiv­ši pri­je sto­lje­ća i pol nak­lo­nost okru­nje­nih gla­va te bo­ga­tih i slav­nih, i da­lje uži­va zvjez­da­ni sta­tus te se sma­tra mod­nim do­dat­kom bez prem­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.