Mi­ris ko­ji nas či­ni čul­nim, si­gur­nim i pu­te­nim

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Mno­gi se od­lu­če bi­ti vjer­ni jed­nom mi­ri­su za­uvi­jek, što mo­žda i ni­je uvi­jek naj­bo­lja ide­ja. Os­ta­ti vje­ran se­bi po­štu­ju­ći vlas­ti­tu pro­mje­nu je mno­go kre­ativ­ni­ji za­da­tak. Be­no­it As­ti­er de Vil­lat­te i di­zaj­ner na­mje­šta­ja bijele ke­ra­mi­ke Ivan Pe­ri­co­li 1996. os­no­va­li su za­jed­nič­ku tvrt­ku i smjes­ti­li je na­su­prot Lo­uvrea. Ide­ja se sas­to­ja­la od res­ta­uri­ra­nja sta­rog na­mje­šta­ja, no vr­lo br­zo pro­ši­ri­la je asor­ti­man i vlas­ti­tu ruč­nu pro­izvod­nju in­s­pi­ri­ra­nu tra­di­ci­jom. As­ti­er de Vil­lat­te kao pre­zi­me do­la­zi i od sre­br­nar­ske ra­di­oni­ce u vri­je­me Na­po­le­ona smje­šte­ne u Bas­til­li. Poz­nat kao naj­u­tje­caj­ni­ja ke­ra­mič­ka ra­di­oni­ca u Pa­ri­zu, nas­tav­lja nje­go­vu tra­di­ci­ju kroz ruč­no ra­đe­ne pred­me­te. Kroz sve nji­ho­ve pro­izvo­de prov­la­či se ja­ka ar­tis­tič­ka cr­ta, od na­mje­šta­ja do mi­ris­nih svi­je­ća. Vi­so­ko es­te­ti­zi­ra­ni pro­izvo­di upa­re­ni s tra­di­ci­jom i po­volj­nim cje­nov­nim raz­re­dom glav­ni su adu­ti u ide­ji pre­ure­đe­nja ži­vot­nog pros­to­ra. Sto­ga ne ču­di što je nji­hov sa­lon otvo­ren po­čet­kom 2000. go­di­ne i smje­šten u Rue Sa­int-Ho­no­re 173 ubr­zo pos­tao mjes­to ko­je se mo­ra obi­ći u Pa­ri­zu. Od­sje­da­te li vi­še od tje­dan da­na pri­mi­je­tit će­te i spe­ci­fi­čan mi­ris ur­ba­nog Pa­ri­za, ko­ji se ne raz­li­ku­je pre­vi­še od po­vi­jes­nog mi­ri­sa Pa­ri­za. Ri­ječ je o tra­di­ci­onal­nim okup­lja­li­šti­ma Pa­ri­ža­na i mi­ri­su “druš­tve­nog ži­vo­ta“, ta­ko je, na­ime, opi­san li­bre­to za iz­ra­du “Co­log­ne 1871”, a za­da­tak je do­bio Franço­ise Ca­ron. Autor mno­gih par­fem­skih us­pješ­ni­ca po­put No­bi­le­ove “Acqua di Par­ma Iris”, “L’Eau d’Oran­ge Ver­te” od Her­mèsa, Thi­er­ry Mu­gle­ro­va “La Part des An­ges” “Ro­se” od Com­me des Garçons os­tao je na vi­si­ni za­dat­ka i kod os­ta­la tri par­fe­ma As­ti­er de Vil­lat­te. Sve ih ka­rak­te­ri­zi­ra ci­trus­nost otva­ra­nja u če­mu su ne­po­gre­šiv ljet­ni iz­bor. Ipak, spe­ci­fič­nost se kri­je u “dry down”, pa ta­ko “Co­log­ne 1871” na­kon druš­tve­nih lab­da­nu­ma, ben­zo­ina, pa­ču­li­ja, ce­dra i ve­ti­ve­ra za­vr­ša­va u me­di­ta­tiv­noj po­ko­še­noj tra­vi. “Eau Chic” s dru­ge stra­ne pot­pu­no re­de­fi­ni­ra tu­be­ro­zu, ko­ja usvi­ra­na s mlje­či­kom tvo­ri sim­fo­ni­ju u ko­joj će uži­va­ti i pot­pu­ni “ne tu­be­ro­za” ti­po­vi,još du­go pje­vu­še­ći “sje­ćaš li se kad...”. Sun­čan i čist, ber­ga­mot­no i naj­ze­le­ni­je li­mun­ski “Eau Fu­ga­ce” po­t­vr­đu­je pe­di­gre sas­to­ja­ka “dry down” efek­tom, ovih dos­tup­nih, se­fu ne­na­mi­je­nje­nih par­fe­ma. I što je na kra­ju taj “dry down” te ka­ko utje­če na nas? Mi­ri­se oda­bi­re­mo za­to što nas pod­sje­ća­ju, či­ne čul­ni­ma, bo­dri­ma, si­gur­ni­ma, opu­šta­ju nas. To je zas­lu­ga me­đu­sob­ne ke­mi­je ko­ja se ra­zvi­ja i tra­je iz­me­đu par­fe­ma i nas. Tu sa­da na sce­nu stu­pa ona vjer­nost, s po­čet­ka tek­s­ta. E, pa ne­ki su par­fe­mi vjer­ni­ji i ima­ju ja­či “dry down”, jer os­ta­ju du­lje oko nas.

As­ti­er de Vil­lat­te je je­dan od raz­lo­ga za­što bi­ti Pa­ri­ža­nin

Sun­čan i čist, ber­ga­mot­no i naj­ze­le­ni­je li­mun­ski “Eau Fu­ga­ce” po­t­vr­đu­je pe­di­gre sas­to­ja­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.