TORTA PAVLOVA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

ZA MERINGUE: 5 bje­la­nja­ka, 250 g še­će­ra u pra­hu,

1 žli­či­ca li­mu­no­va so­ka (ili bi­je­log oc­ta) ZA NADJEV: 400 ml slat­kog vrh­nja,

3 žli­ce še­će­ra u pra­hu (20 g), 1 žli­ca voć­nog li­ke­ra, 1 mango, 2 ki­vi­ja, 3

ko­lu­ta ana­na­sa, 200 g ja­go­da

Pri­pre­ma:

Za meringue: bje­lanj­ke is­tu­ci­te u čvr­sti sni­jeg, pos­tup­no do­daj­te va­ni­lin še­ćer i še­ćer u pra­hu uz mi­je­ša­nje i na kra­ju Gu­ss­nel po­mi­je­šan s ma­lo še­će­ra i li­mu­no­va so­ka. Pri­prem­lje­ni meringue is­tre­si­te na tep­si­ju oblo­že­nu pa­pi­rom za pe­če­nje ko­ji ste pret­hod­no na­ulji­li i for­mi­raj­te krug pro­mje­ra 22 cm. Pe­ci­te u peć­ni­ci za­gri­ja­noj na 120°C oko 90 mi­nu­ta. Pe­če­nu ko­ru ostavite da se ohla­di u peć­ni­ci. Iz­va­na mo­ra bi­ti hr­ska­va, a iz­nu­tra za­dr­ža­ti svi­je­tlu bo­ju. Be­ze ko­ru pre­ma­ži­te šla­gom i po njoj ras­po­re­di­te na­re­za­no vo­će. Pri­je pos­lu­ži­va­nja ne­ka ma­lo od­sto­ji u hlad­nja­ku. ZA NADJEV: slat­ko vrh­nje is­tu­ci­te u šlag, umi­je­šaj­te šlag fix, še­ćer u pra­hu i voć­ni li­ker. Vo­će na­re­ži­te na ma­nje ko­ma­de, a dio ja­go­da mo­že­te usit­ni­ti u ka­šu i pre­li­ti pre­ko vo­ća (da bu­de soč­ni­je). Ohla­đe­nu tor­tu na­re­ži­te i pos­lu­ži­te uz ne­ki na­pi­tak ili glav­no je­lo. Slas­ti­ca na­zva­na po ba­le­ri­ni Ani Pav­lo­voj po­tje­če iz Aus­tra­li­je, a ovo je ka­rak­te­ris­tič­no vo­će za nje­zi­nu pri­pre­mu. Mo­že­te je pri­pre­mi­ti i s dru­gim vr­sta­ma vo­ća, čo­ko­la­dom ili s mas­car­po­ne­om umi­je­ša­nim u tu­če­no slat­ko vrh­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.