RASHLAđUJUćA ODJE­ćA ZA VJEž­BA­NJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Adi­da­so­va li­ni­ja odje­će i obu­će Cli­mac­hill vjež­ba­nje či­ni još priv­lač­ni­jim. Teh­no­lo­gi­ja ko­ri­šte­na u li­ni­ji pru­ža osje­ćaj tre­nu­tač­nog “hla­đe­nja” ka­ko bi po­bolj­ša­la re­zul­ta­te spor­ta­ša i re­kre­ati­va­ca u to­plim vre­men­skim uvje­ti­ma ta­ko što im sni­zu­je tje­les­nu tem­pe­ra­tu­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.