POT­PU­NI DO­žIV­LJAJ LJE­TA UZ MA­SA­žU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Ma­sa­ža Oli­mia, naj­po­pu­lar­ni­ja je ma­sa­ža u Ter­ma­ma Oli­mia, a osmis­li­la ju je eki­pa struč­nja­ka, te­ra­pe­uta. Kom­plek­s­na je to ruč­na ma­sa­ža cijeloga ti­je­la, ko­ja će ti­je­kom ljet­nih da­na vra­ti­ti ener­gi­ju i pru­ži­ti pot­pu­ni do­živ­ljaj lje­ta. Za ta­kav uči­nak zas­luž­na su i aro­ma­tič­na ulja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.