Pr­vi Next­bi­ke jav­ni bi­cik­li u Dal­ma­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Sus­tav jav­nih grad­skih bi­ci­ka­la Next­bi­ke, ko­ji je dos­tu­pan u broj­nim europ­skim i svjet­skim me­tro­po­la­ma, sa­da je pri­su­tan i u gra­du Ši­be­ni­ku. Ri­ječ je o pro­jek­tu ko­ji se zas­ni­va na eko­nom­ski i eko­lo­ški odr­ži­vu sus­ta­vu mo­bil­nos­ti, ko­ji po­ma­že u sma­nje­nju nes­nos­nih pro­met­nih gu­žvi i rje­ša­va­nju učes­ta­log pro­ble­ma par­ki­ra­nja. Is­to­dob­no, pri­do­no­si za­šti­ti oko­li­ša, obo­ga­ću­je tu­ris­tič­ku po­nu­du i po­zi­ci­oni­ra Ši­be­nik kao po­želj­nu cik­lo­tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.