KA­DA VLAS­TI­TO TI­JE­LO POS­LU­žI KAO POS­TE­LJA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Ovaj pos­pa­ni le­mur uži­va u svo­joj do­zi opuštanja i to ko­ris­te­ći vlas­ti­to ti­je­lo kao im­pro­vi­zi­ra­nu vi­se­ću le­žalj­ku za spa­va­nje, tek la­ga­no se dr­že­ći no­ga­ma i ru­ka­ma za gra­nu. Ne­obič­ni le­mur či­je je ti­je­lo na­lik ši­šmi­šu snim­ljen je u Se­ku­ri u In­do­ne­zi­ji, a neo­do­lji­vi tre­nu­tak du­bo­kog sna slat­kog stvo­re­nja uhva­tio je mla­di fo­to­graf Hen­dy Mp či­je su fo­to­gra­fi­je le­mu­ra obiš­le svijet.

Na­kit skup­lja energiju na le­đi­ma re­gis­tri­ra­ju­ći elek­trič­ne im­pul­se ko­je ne­uro­lo­ški sis­tem ša­lje kroz kra­ljež­ni­cu i pu­ni ti­je­lo ener­gi­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.