Oda­bran za Ja­me­sa Bon­da

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Kra­jem lje­ta na­pu­šta­ju nas ide­je po­sve ljet­nih mi­ri­sa no još uvi­jek tra­ži­mo ne­što što mo­že do­ni­je­ti me­di­te­ran­sko uz­bu­đe­nje ali i uves­ti nas u kon­ti­nen­tal­nu tre­zve­nost. Za­da­tak je to ko­ji pod­sje­ća na raz­go­vor s pri­ja­te­ljem za ko­je­ga je jed­na da­ma rek­la da je po­put Ja­mes Bond-a. Na nje­go­vo pi­ta­nje: „Ta­ko do­bar?“us­li­je­dio je da­min od­go­vor: „Ne, ti sva­ku in­for­ma­ci­ju pri­miš s is­tim iz­ra­zom li­ca, ne ot­kri­va­ju­ći ni do­bro ni lo­še, već sa­mo pos­to­ja­nu bud­nost.“1981. go­di­ne na tr­ži­štu se po­jav­lju­je par­fem „Om­bre Ro­se“i od­mah bi­lje­ži glo­ba­lan pro­daj­ni uspjeh u to­li­koj mje­ri da za­uzi­ma i za­dr­ža­va mjes­to me­đu kla­si­ci­ma po­put Chan­nel No.5, „Opi­um“od YSL, „Sam­sa­ra“od Gu­er­la­na, “Di­or­ri­si­mo“od Di­or-a, „L’Air du Tem­ps“od Ni­ne Ric­ci i „Le Dix“od Ba­len­ci­age. Autor ove us­pješ­ni­ce je Je­an Char­les Bro­sse­au ko­ji je otvo­rio svoj pr­vi sa­lon 1955. go­di­ne na li­je­voj oba­li Sen­ne od­mah po za­vr­še­noj Vi­so­koj ško­li mo­de u Pa­ri­zu. Uč­vr­š­ći­va­nje ovog mod­nog bren­da po­či­nje us­to­li­či­va­njem sa­lo­na na Pla­ce des Vic­to­ires kao no­ve me­ke mod­nih di­zaj­ne­ra. Na­kon glo­bal­nog us­pje­ha „Om­bre Ro­se“Je­an Char­les Bro­sse­au lan­si­ra niz par­fe­ma u žen­skoj li­ni­ji in­s­pi­ri­ra­nih flo­re­al­nim i ori­jen­tal­nim mo­ti­vi­ma pod na­zi­vom „Fle­urs d’Om­bre“. Ne­ki od njih su „Om­bre Ble­ue“, Vi­olet­te-Men­t­he“, „Ja­smin-Li­las“, “Ro­se“, „Ber­ga­mon­te“, „Nymp­hea“. Ka­rak­te­ris­tič­no za žen­sku ko­lek­ci­ju je i bo­či­ca s rus­ti­kal­nim stak­lom, dok mu­šku kra­si jed­nos­tav­nost glat­kih for­mi pro­zir­nog stak­la, okru­glog če­pa i je­dva pri­mje­tan pot­pis auto­ra na krat­kom gr­lu bočice i ne­pre­ten­ci­ozan na­ziv ko­lek­ci­je „Col­lec­ti­on Hom­me“. Ne­ki od njih su poz­na­ti­ji po­put „The Brun““Fru­it de Bo­is“, „Bo­is d’Ori­ent“te no­vi­je li­ni­je „Om­bre Pla­ti­ne“i „Om­bre Ori­en­ta­le“. U te­melj­noj ko­lek­ci­ji na­la­zi se i naš pred­lo­že­ni Ja­mes Bond mi­ris. Za­što i gdje? Da­ka­ko nig­dje i svug­dje, no ako pos­to­ji - tu je! Fi­lo­zo­fi­ja par­fem­ske ar­hi­tek­tu­re Je­an Char­les Bro­sse­au-a le­ži na če­ti­ri pos­tu­la­ta. Fran­cu­skoj par­fu­mer­skoj kva­li­te­ti sa­že­toj u ele­gan­ci­ji i dis­kre­ci­ji mi­ris­nog, za­tim u ek­s­klu­ziv­nos­ti, toč­ni­je ne­po­nov­lji­vos­ti do­živ­ljaj­nog. Tre­ća od­li­ka je su­bli­mi­ra­na u kva­li­te­tu sas­to­ja­ka i iz­vr­s­nost ukup­nog pro­izvo­da i ovaj dio je zas­lu­žan za pot­pu­no iz­u­ze­će kom­pro­mi­sa pri­li­kom kre­aci­je. Če­t­vr­ta ujed­no i po­s­ljed­nja za­ko­ni­tost Je­an Char­les Bro­sse­au-a le­ži u ino­va­tiv­nos­ti te ka­ko bi se i sam autor iz­ra­zio: „u mo­guć­nos­ti kre­ira­nja par­fe­ma jed­ne lju­ba­vi!“Taj zah­tjev tra­ži do­s­ljed­no sli­je­đe­nje ide­je kroz kom­po­nen­te i for­mu­le bez ko­ke­te­ri­je s ide­ali­ma ili tren­do­vi­ma tr­ži­šta. Ove se­zo­ne Ja­mes Bond no­si „Atlas Ce­dar“, jed­nu od po­naj­bo­ljih in­ter­pre­ta­ci­ja ovog omiljenog mi­ri­sa dr­va ko­ji po skrom­noj pro­ci­je­ni auto­ra ovog član­ka od­lje­va se­zon­skim po­dje­la­ma, al’ straš­no pa­še uz lje­to.. I na kra­ju, pos­to­ji li Ja­mes Bond, da li je mu­ško ili žen­sko, pos­to­ji li uop­će po­dje­la na mu­ške i žen­ske mi­ri­se, kao i na jed­na­ko po­di­je­lje­ne ka­rak­ter­ne oso­bi­ne, tež­nje i per­s­pek­ti­ve, znat’ će da­ka­ko sa­mo va­ša ma­šta.

Bro­sse­au mi­ri­se stva­ra bez kom­pro­mi­sa i s ide­jom ino­va­tiv­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.