Mo­der­ni kla­sik ko­ji la­ko ‘mi­je­nja ka­rak­ter’

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

Urar­ska ku­ća Ba­ume & Mercier poz­na­ta je po kla­sič­noj ele­gan­ci­ji ko­ja pra­ti i su­vre­me­ne tren­do­ve. Me­đu naj­po­pul­ra­ni­jim je mo­de­li­ma Li­nea ko­joj po že­lji mo­že­te “pro­mi­je­ni­ti ka­rak­ter“. Kož­na­ti remen, ko­ji se oma­ta oko za­peš­ća, za­mje­njiv je i nu­di se u vi­še bo­ja, pa se sat la­ko pri­la­go­đa­va raz­li­či­tim sti­lo­vi­ma. Li­nea se mo­že na­ći u za­gre­bač­kom Dar­ve­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.