Tko ni­je sku­žio ba­zin­gu?!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Art Priče -

Če­ti­ri pri­ja­te­lja vr­hun­ski su struč­nja­ci kad su u pi­ta­nju fi­zi­ka, as­tro­fi­zi­ka, te­ori­ja me­ha­ni­ke, ma­te­ma­ti­ka, a ima­ju i en­cik­lo­pe­dij­sko zna­nje iz broj­nih dru­gih zna­nos­ti ko­je im uop­će ni­su stru­ka. Po­na­ša­nje u druš­tvu op­će­ni­to, a žen­skom po­seb­no, za njih je, me­đu­tim, pot­pu­ni misterij... Ne mo­že se re­ći da “Te­ori­ja” ni­je osva­ja­la na­gra­de, ali osva­ja ih i “Downton Abbey”, pa one za­pra­vo i ni­su ne­što po če­mu se mje­ri spa­da li se­ri­ja u “gu­il­ty ple­asu­re” ili ne. No, na­kon to­li­ko vre­me­na fo­re su se ma­lo iz­li­za­le, rad­nja je vr­lo pre­dvid­lji­va. S dru­ge stra­ne, eki­pa je neo­do­lji­va, pa im se stal­no vra­ća­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.