Sa­ga o sek­su i skal­pe­lu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Tv Bombončići -

Bu­du­ća ki­rur­gi­nja Me­re­dith Grey do­la­zi sta­ži­ra­ti u bol­ni­cu u Se­at­tleu. Br­zo će shva­ti­ti da joj je no­vi šef mu­ška­rac s ko­jim je pro­ve­la vru­ću noć uo­či no­vog pos­la, a ne­što pos­li­je ot­krit će i da je ože­njen. Jed­na­ko će straš­no bi­ti saz­na­nje da je nje­zi­na maj­ka ima­la afe­ru sa še­fom bol­ni­ce... I ova, kao i sve dru­ge se­ri­je o li­ječ­ni­ci­ma, go­to­vo su po­put mjes­ta ne­sre­će: ma­lo je to­ga dru­ga­či­je iz­me­đu jed­ne i dru­ge, no ne mo­že­mo od­vra­ti­ti po­gled. Vje­ro­jat­no je ri­ječ o po­tre­bi da na ljud­sku, ra­zum­lji­vu mje­ru sve­de­mo li­ječ­ni­ke i me­di­cin­ske ses­tre, li­ko­ve ko­ji­ma ina­če pre­pu­šta­mo svo­ju dušu i ti­je­lo, pa se ti­me iz­di­žu iz­nad nas, obič­nih smrt­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.