Od ko­li­jev­ke pa do gro­ba...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Tv Bombončići -

Zlat­na mla­dež New Yorka nas­la­đu­je se zbog po­vrat­ka osra­mo­će­ne prin­ce­ze Se­re­ne van der Wo­od­sen, ko­ja je nes­ta­la na­kon što je pro­ve­la noć s deč­kom (biv­še) naj­bo­lje pri­ja­te­lji­ce. No, to ni­je je­di­no što je Se­re­nu nag­na­lo da se svi­ma sklo­ni s oči­ju, nje­zi­na je tajna da­le­ko mrač­ni­ja... Ne­ma ve­ze što je se­ri­ja za­vr­ši­la, u ljet­ne da­ne vri­je­di po­nov­no se pri­hva­ti­ti splet­ki u vi­so­kim nju­jor­škim kru­go­vi­ma, s kras­nim pre­gle­dom vi­so­ke mo­de, ra­skoš­nim sta­no­vi­ma i rad­njom s to­li­ko mje­hu­ri­ća sa­pu­ni­ce da će­te se pos­li­je osje­ća­ti jed­nos­tav­no os­vje­že­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.