U kre­ve­tu s pred­sjed­ni­kom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Tv Bombončići -

Biv­ša di­rek­to­ri­ca od­no­sa s jav­noš­ću Bi­je­le ku­će po­kre­ne vlas­ti­tu tvrt­ku spe­ci­ja­li­zi­ra­nu za kriz­ni me­nadž­ment, što zna­či da mo­že po­mo­ći (go­to­vo) sva­kom tko ima “pu­tra na gla­vi”. Ka­ko je tvrt­ka u Wa­shin­g­to­nu, pos­la joj ne manj­ka... Po­li­ti­ka ni­kad ni­je bi­la ta­ko zgod­na. Oli­via Po­pe kao wa­shin­g­ton­ska “gla­di­ja­to­ri­ca” ko­ja sva­kom po­li­ti­ča­ru mo­že po­mo­ći da se iz­vu­če iz skan­da­la dok i sa­ma lju­bu­je s ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom i sve oko nje to­li­ko je pre­tje­ra­no da je upra­vo slas­no. Užitak u “Skan­da­lu” naj­vi­še je na­lik ono­me kad si na­kon du­gog pe­ri­oda zdra­ve pre­hra­ne pri­ušti­te objed ko­ji pr­šti ka­lo­rič­no-nez­dra­vim oku­si­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.