ODRES­CI TU­NE U MARINADI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

1 kg pla­ve ri­be (tu­na, fi­le­ti sku­še, pa­la­mi­da ili sr­de­le) MA­RI­NA­DA: 1 l vo­de, 100 ml vin­skog oc­ta,

2 gran­či­ce ru­žma­ri­na, 1 li­mun, 100 ml mas­li­no­va ulja, nas­ta­vi­te ta­ko dok ne po­tro­ši­te svu tu­nu. Pre­lij­te pro­ci­je­đe­nom te­ku­ći­nom u ko­joj se ku­ha­la ri­ba ta­ko da je pre­kri­je, za­tim za­lij­te uljem. Pok­lop­lje­no ču­vaj­te na hlad­no­me mjes­tu. Pos­lu­ži­te s ku­ha­nom bli­tvom ili dru­gim po­vr­ćem (krum­pir, mr­k­va). SA­VJET: Ulje mo­ra pre­kri­ti tu­nu da ne do­đe u do­dir sa zra­kom. U adek­vat­noj po­su­di po­kri­ve­noj plas­tič­nom fo­li­jom mo­že­te je ču­va­ti u hlad­nja­ku na 3-4°C do tje­dan da­na.

Pos­lu­ži­te tu­nu s ku­ha­nom bli­tvom ili dru­gim po­vr­ćem po­put krum­pi­ra i mr­k­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.