Pi­smo na bo­ci Piqu­en­tu­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Na­pi­ši mi kar­tu­li­nu, pi­smo u bo­ci... Poz­drav iz Is­tre, s Bu­ze­šti­ne, u vi­du sjaj­ne mal­va­zi­je sti­že u za­jed­nič­kom pro­jek­tu vi­na Piqu­en­tum i di­zaj­ner­skog stu­di­ja Sonda iz Vi­ži­na­de. Za di­zajn eti­ke­te vi­na Piqu­en­tum Braz­da, stu­dio Sonda je osvo­jio je pres­tiž­nu na­gra­du Red Dot, i to u kon­ku­ren­ci­ji 7096 pri­jav­lje­nih ra­do­va iz 49 ze­ma­lja. Eti­ke­ta vi­na Piqu­en­tum Braz­da ve­že se za 21. ruj­na 2012. go­di­ne, na dan ber­be gro­žđa ko­je se ko­ris­ti­lo u pro­izvod­nji ovo­ga vi­na. Di­mi­tri Bre­če­vić, ko­ji pot­pi­su­je vin­ski dio pro­jek­ta, is­ti­če vri­je­me, pros­tor i is­kre­nost kao kom­po­nen­te ko­je su okos­ni­ca pro­jek­ta. Na dan ber­be pri­kup­lje­na je do­volj­no pri­mje­ra­ka re­gi­onal­nih no­vi­na Glas Is­tre, ko­je su dvi­je go­di­ne kas­ni­je, pri­li­kom bu­te­lji­ra­nja vi­na, pos­lu­ži­le kao os­no­va za iz­ra­du eti­ke­te. Red Dot jed­no je od naj­ve­ćih di­zaj­ner­skih priz­na­nja u svi­je­tu s naj­du­ljom tra­di­ci­jom. Stu­di­ju Sonda je ovo šes­ta “toč­ka” u por­t­fe­lju na­gra­da, ovog pu­ta za vi­no iz Obe­ća­ne zem­lje - Is­tre. Piqu­en­tum Braz­du, sjaj­nu mal­va­zi­ju iz 2012., kre­irao je Di­mi­tri Bre­če­vić, pred­stav­nik mla­de vi­nar­ske stru­je ro­đen u Fran­cu­skoj. Stu­di­rao je eno­lo­gi­ju u Bor­de­auxu, a on­da se vra­tio ko­ri­je­ni­ma, u Is­tru gdje je ro­đen nje­gov otac. - Mo­ra­te ra­zu­mje­ti gro­žda, ter­ro­ar i po­tro­ša­ča, ka­ko bis­te pro­naš­li pra­vi ba­lans. Že­lim ot­kri­ti ka­rak­ter ove zem­lje, ka­že Di­mi­tri či­ja je maj­ka Fran­cu­ski­nja iz gra­dić Ju­rançon, sr­ca vin­ske re­gi­je poz­na­te po bijelim vi­ni­ma. Piqu­en­tum nu­di ti­pič­nu aro­mu is­tar­ske mal­va­zi­je. - Vje­ru­jem u vi­na ko­ji­ma je po­treb­no vi­še vre­me­na da bi ra­zvi­la li­je­pe aro­me - ka­že Bre­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.