NO­VI ORGANSKI SUPERMARKET

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Vi­še od 3000 pro­izvo­da s eko­jam­s­tvom i oz­na­kom “organski” nu­di Gar­den ko­ji je otvo­rio če­t­vr­tu pro­da­va­oni­cu u Za­gre­bu, u Mak­si­mir­skoj 114. U no­vom “zelenom” su­per­mar­ke­tu mo­že se na­ći ši­rok iz­bor hra­ne, koz­me­ti­ke, pro­izvo­da za dje­cu i eko­lo­ških sred­sta­va za čiš­će­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.