Zvi­jez­di­no ulje u ku­ća­ma od brač­kog ka­me­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Zvi­jez­da je u pro­da­va­oni­ce di­ljem Hr­vat­ske pos­ta­vi­la dal­ma­tin­ske ku­ći­ce od slav­nog brač­kog ka­me­na. Za iz­la­ga­nje Zvi­jez­di­nih mas­li­no­vih ulja OL Dal­ma­tia, ku­ći­ce su ruč­no iz­ra­di­li naj­bo­lji maj­sto­ri iz Pu­čiš­ća, mjes­ta na Bra­ču u ko­je­mu su ge­ne­ra­ci­je odras­le obra­đu­ju­ći ka­men. U Zvi­jez­di su po­seb­no po­nos­ni na ek­s­tra dje­vi­čan­sko mas­li­no­vo ulje Ol Dal­ma­tia. Ovo vr­hun­sko ulje pro­izve­de­no je od naj­bo­ljih, ruč­no bra­nih mas­li­na u ra­noj fa­zi zre­los­ti ko­je Zvi­jez­da već go­di­na­ma ot­kup­lju­je od do­ma­ćih mas­li­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.