Naj­fi­ni­ji ko­ma­di za soč­ne spe­ci­ja­li­te­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Iz PIK-a sti­žu naj­fi­ni­ji svinj­ski fi­le, po­pu­lar­no zva­ni lun­gić, kao i svinj­ski ka­re - naj­k­va­li­tet­ni­ji ko­ma­di me­ka­nog, po­dat­nog i ukus­nog me­sa ko­je je od­lič­no za pri­pre­mu broj­nih kre­ativ­nih i tra­di­ci­onal­nih re­ce­pa­ta, a naj­češ­će se sprav­lja na ro­šti­lju ili grill ta­vi u obli­ku me­da­ljo­na. PIK-ov svinj­ski ka­re n na­la­zi se u soč­noj marinadi sprav­lje­noj od mje­ša­vi­ne ek­s­tra djev dje­vi­čan­skog mas­li­no­va ulja, ti­mi­ja­na, vlas­ca, drob­lje­nog š ša­re­nog pa­pra i češ­nja­ka. Ka­re s ma­ri­na­dom od bi­ra­nih me­di­te­ran­skih tra­va po­zi­va na ne­za­bo­rav­no gas­tro pu­to­va­nje...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.