Vra­tio se džin to­nik

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 48. -

Pr­vo su ga is­pi­ja­li bri­tan­ski voj­ni­ci u In­di­ji kao li­jek protiv ma­la­ri­je, a za­tim tru­si­la i gos­po­da. Na­kon pa­da u za­bo­rav, evo ga opet!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.