Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Diva -

Ot­kad se u lu­dim se­dam­de­se­ti­ma po­ja­vi­la na sce­ni, De­bo­rah Har­ry pos­ta­la je rock iko­nom, pre­dvod­ni­com no­vog va­la i ulič­nog ši­ka. Pje­va­či­ca sen­zu­al­na gla­sa i ose­buj­nog sti­la za­štit­ni je znak kul­t­ne gru­pe Blon­die ko­ja je os­no­va­na 1974. u New Yor­ku

1978.

go­di­ne gru­pa Blon­die pros­la­vi­la se pje­smom He­art of Glass, a 1979. i 1980. go­di­ne us­li­je­di­li su hi­to­vi Dre­aming, Ato­mic, The ti­de is high, Rap­tu­re, Call me

1987.

Osam­de­se­tih go­di­na De­bo­rah se okre­nu­la iz­da­va­nju sa­mos­tal­nih al­bu­ma s ko­jih su naj­poz­na­ti­je pje­sme Fren­ch ki­ssin’ in the USA i I want that man

2006.

gru­pa Blon­die upi­sa­na je u po­vi­jest i ta­ko što je do­bi­la mjes­to u Rock and Roll ku­ći slav­nih u Los An­ge­le­su. U to vri­je­me po­nov­no su ra­di­li “pu­nom pa­rom”

Blon­die obi­lje­ža­va 40. ob­ljet­ni­cu pos­to­ja­nja. Ne­dav­nim kon­cer­tom na Špan­cir­fes­tu u Va­ra­ždi­nu De­bo­rah Har­ry po­ka­za­la je da još “ža­ri i pa­li” i u 69. go­di­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.