Ne­ma stra­ha od aler­gi­je uz traj­ni make up

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Traj­na šmin­ka ili per­ma­nent­ni make up ko­ri­gi­ra­nje je sit­nih ne­dos­ta­ta­ka ili na­gla­ša­va­nje odre­đe­nih cr­ta li­ca, naj­češ­će obr­va, oči­ju, usa­na te is­cr­ta­va­nje li­ni­je uz tre­pa­vi­ce. Tret­man je po­pri­lič­no jed­nos­ta­van, a izvodi se apli­ka­ci­jom pig­me­na­ta ne­ko­li­ko mi­li­me­ta­ra pod ko­žu. Traj­na šmin­ka pos­to­ja­na je od 1 do 3 go­di­ne. Od­lič­no je rje­še­nje za že­ne ko­je zbog aler­gi­ja ne smiju stav­lja­ti make up kao i za one ko­je ne­ma­ju obr­ve. Ta­ko­đer je iz­vr­s­na za že­ne ko­je se ne vo­le sva­kod­nev­no šmin­ka­ti ili za to ne­ma­ju vo­lje ili smis­la, a že­le uvi­jek iz­gle­da­ti li­je­po i do­tje­ra­no. Ti­je­kom tret­ma­na ne mo­že do­ći do aler­gij­skih re­ak­ci­ja ako se ra­di s bilj­nim pig­men­ti­ma ko­ji su tes­ti­ra­ni i ko­ji se is­klju­či­vo ko­ris­te za per­ma­nent­ni make up. Bo­ja za per­ma­nent­ni make up ne mo­že se raz­li­ti, ali pos­tup­no bli­je­di dok pot­pu­no ne nes­ta­ne. Per­ma­nent­ni make up na obr­va­ma i us­ti­ma mo­že se ski­nu­ti spe­ci­jal­nim pig­men­tom, dok ga s ka­pa­ka ne mo­že­mo ski­nu­ti jer je ko­ža pu­no ta­nja i osjet­lji­vi­ja. Ina­če ima dos­ta poz­na­tih oso­ba ko­je su ra­di­le per­ma­nent­ni make up, ali ne že­le da se zna da su ra­di­le taj tret­man. La­ser­ska zra­ka pre­poz­na­je tam­nu bo­ju ko­ri­je­na dla­ke i os­lo­ba­đa ve­li­ku energiju u do­ti­ca­ju s bo­jom dla­ke. Naj­bo­lje re­agi­ra na tam­ni, cr­ni ko­ri­jen dla­ke. Svje­tli­je dla­či­ce sa svje­tli­jim ko­ri­je­ni­ma sla­bi­je re­agi­ra­ju na tret­man, dok si­je­de dla­ke uop­će ne re­agi­ra­ju i ne mo­gu se tre­ti­ra­ti la­se­rom. Na tr­ži­štu pos­to­ji ne­ko­li­ko apa­ra­ta ko­ji se rek­la­mi­ra­ju da od­stra­nju­ju si­je­de dla­ke, ali su bez ikak­va efek­ta. Ta­ko­đer je bit­na i bo­ja ko­že. Ako je bo­ja svi­je­tla, la­ser­ska zra­ka pro­la­zi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.