Re­do­vi­ti po­sje­ti do­brom sto­ma­to­lo­gu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Od­go­vor ni­je ni lak ni jed­nos­ta­van. Naj­bo­lje je da se ras­pi­ta­te kod pri­ja­te­lja i poz­na­ni­ka ima­ju li svog sto­ma­to­lo­ga i ko­li­ko su za­do­volj­ni us­lu­ga­ma. Strah pa­ci­je­na­ta naj­ve­ći je raz­log iz­bje­ga­va­nja po­sje­ta sto­ma­to­lo­gu. Raz­log za strah od sto­ma­to­lo­ga kod ve­ći­ne pa­ci­je­na­ta lo­ša su pret­hod­na is­kus­tva sa sto­ma­to­lo­zi­ma. Ve­lik broj pa­ci­je­na­ta u naj­ra­ni­joj je do­bi imao stres­no is­kus­tvo sa sto­ma­to­lo­gom zbog če­ga je os­tao strah. Da­nas se sve sto­ma­to­lo­ške us­lu­ge ra­de pod anes­te­zi­jom pa je to raz­log vi­še da se k sto­ma­to­lo­gu ide bez stra­ha. Vr­lo je važ­no na­ći sto­ma­to­lo­ga s ko­jim će­te iz­gra­di­ti od­nos pun povjerenja. Zbog to­ga će vam po­sje­ti sto­ma­to­lo­gu bi­ti ugod­ni, a ne stres­ni. Re­do­vi­ti po­sje­ti do­brom sto­ma­to­lo­gu do­volj­ni su da vaš osmi­jeh uvi­jek bu­de blis­tav. Čim pri­mi­je­ti­te i naj­ma­nju pro­mje­nu na zu­bu, po­sje­ti­te sto­ma­to­lo­ga. Zu­bi­ma mo­ra­te po­sve­ti­ti po­seb­nu paž­nju, a po­sje­ti sto­ma­to­lo­gu mo­ra­ju bi­ti re­do­vi­ti. Do­bar sto­ma­to­log ri­je­šit će vaš pro­blem la­ko i br­zo. “Nu­de” ni­jan­se ru­že­va za us­ne naj­za­hval­ni­je su za make up u ko­je­mu že­li­te is­tak­nu­ti oči pa su pri­god­ne i za ve­čer­nja iz­da­nja. Mo­že­te ih kom­bi­ni­ra­ti sa “smo­key eyes” ili is­tak­nu­tom li­ni­jom tu­ša te bo­ga­tim slo­jem ma­ska­re. Od­lič­no će od­go­va­ra­ti i uz raz­na sje­ni­la za oči u bo­ja­ma. Ka­da bu­de­te bi­ra­li “nu­de” ni­jan­su ru­ža za us­ne, sva­ka­ko uz­mi­te kre­mas­ti­ju i sjaj­ni­ju tek­s­tu­ru ru­ža. Ta­ko će­te, una­toč

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.