La­ser­ska epi­la­ci­ja umje­re­no je bo­lan za­hvat

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

ne­sme­ta­no kroz ko­žu i svu energiju tro­ši na uni­šte­nje tam­nog ko­ri­je­na. Ako je ko­ža ja­če pig­men­ti­ra­na, je­dan dio ener­gi­je os­lo­ba­đa se na pig­ment ko­že pa se sto­ga ma­nji dio ener­gi­je os­lo­ba­đa u ko­ri­je­nu. Zbog to­ga se sa­vje­tu­je da pri­je tret­ma­na pa­ci­jent iz­bje­ga­va so­la­rij ili sun­ča­nje. Ako se tre­ti­ra osun­ča­na ko­ža, mo­že do­ći do opek­li­na. Za­hvat je umje­re­no bo­lan. Pri sa­mom pos­tup­ku ko­ris­ti se mlaz vr­lo hlad­nog zra­ka da uma­nji osjet. Re­zul­tat tret­ma­na je du­go­tra­jan. Po­ne­kad je po­treb­no jedanput go­diš­nje tre­ti­ra­ti ne­ka ma­nja po­dru­čja u slu­ča­ju nak­nad­nog ras­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.