Ka­da lje­to pod­ba­ci...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style Ty Diva -

Ove go­di­ne lje­to je vr­lo pre­vrt­lji­vo pa je uobi­ča­je­ne ljet­ne ak­tiv­nos­ti na otvo­re­no­me čes­to ne­mo­gu­će iz­vo­di­ti zbog vre­men­skih pri­li­ka te je­di­no mo­že­te os­ta­ti na to­plo­me i su­ho­me unu­tar svo­ja če­ti­ri zi­da. Ka­ko se pri to­me i za­ba­vi­ti?

ANTISTRESNA TE­RA­PI­JA Bok­sač­ka vre­ća Boxi­ta­lia, Se­let­ti (od 958 kn, Di­zaj­n­ho­lik)

ZA ŠE­FA KU­HI­NJE Ke­ra­mič­ki pod­me­ta­či za po­su­đe Cu­oco (sva­ki 40 kn, Em­me­ze­ta)

SPORT­SKI TIP Stol za stol­ni no­go­met In­ter­va­lo, Tec­kell (ci­je­na na upit, www. ro-col­lec­ti­on.hr)

PO­ZIV NA VOž­NJU Oti­rač Car (79 kn, Li­ving)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.