Vi­na­ri i vi­no­ljup­ci u sr­cu Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Pro­jekt Vi­no­ljup­ci, po­kre­nut u sr­p­nju ove go­di­ne, nas­tav­lja sa svo­jim su­sre­ti­ma, pri­li­kom ko­jih Za­grep­ča­ne i tu­ris­te upoz­na­je s vr­hun­skim vi­na­ri­ma iz Hr­vat­ske i re­gi­je. Na­kon pro­tek­log su­sre­ta, odr­ža­nog 3. sr­p­nja na te­ra­si “Po­te­pu­ha” iz­nad Dol­ca, a ko­ji je iz­a­zvao ve­li­ko za­ni­ma­nje pu­bli­ke, na­jav­ljen je slje­de­ći su­sret, i to za 4. ruj­na 2014. go­di­ne s po­čet­kom u 19 sa­ti. Mjes­to os­ta­je is­to – te­ra­sa kul­t­nog “Po­te­pu­ha” uz spo­me­nik Pe­tri­ci Ke­rem­pu­hu. Dok je na proš­lom do­ga­đa­nju u fo­ku­su bi­la Is­tra i nje­ni vi­na­ri, s kri­la­ti­com “Is­tra u sr­cu Za­gre­ba”, ru­jan­sko do­ga­đa­nje po­sve­će­no je me­đi­mur­skim vi­na­ri­ma, pri­god­no na­zva­no “Je­sen­ske bo­je Me­đi­mur­ja”. Okup­lje­ni­ma će se pred­sta­vi­ti naj­k­va­li­tet­ni­ji vi­na­ri tog kra­ja, či­je će se kap­lji­ce mo­ći ku­ša­ti do kas­no u noć, a do­ga­đa­nje će bi­ti po­pra­će­no ma­lim za­lo­ga­ji­ma i ja­zzom. Pro­jekt “Vi­no­ljup­ci” po­kre­nut je ka­ko bi una­pri­je­dio vin­sku po­nu­du, kul­tu­ru i vi­zu­ru Za­gre­ba, a na­mi­je­njen je svi­ma ko­ji ve­čer že­le pro­ves­ti u ugod­nom druš­tvu, pi­ju­ći bi­ra­na vi­na do­ma­ćih vi­na­ra. Uz su­sre­te ko­ji će se odr­ža­va­ti tri do če­ti­ri pu­ta go­diš­nje, or­ga­ni­za­to­ri pla­ni­ra­ju i Za­greb Wi­ne Ral­ly, či­ji će fo­kus bi­ti upoz­na­va­nje s vin­skom po­nu­dom Za­gre­ba kroz obi­la­zak vin­skih pun­k­to­va i su­dje­lo­va­nje u vin­skom kvi­zu, te Za­gre­bač­ke vin­ske ve­če­ri ko­je su kon­ci­pi­ra­ne kao edu­ka­cij­sko­pre­zen­ta­cij­ska vin­ska dru­že­nja, kao i raz­li­či­ta te­mat­ska do­ga­đa­nja ti­je­kom go­di­ne. Ugod­na at­mo­sfe­ra, ča­ša do­brog vi­na, ne­ko­li­ko fi­nih za­lo­ga­ja i bi­ra­na glaz­ba – sa­vr­šen je sce­na­rij ljet­ne ve­če­ri u re­ži­ji Vi­no­lju­ba­ca. Že­li­te li saz­na­ti vi­še in­for­ma­ci­ja, po­sje­ti­te i Facebo­ok stra­ni­cu ovih za­ljub­lje­ni­ka u vi­no: www.facebo­ok.com/vi­no­ljup­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.