Osvi­jes­ti­te uz­rok ljut­nje i vjež­baj­te sa­mo­kon­tro­lu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Po­sve je pri­rod­no po­ne­kad iz­gu­bi­ti živ­ce. U na­šem sva­kod­nev­nom ži­vo­tu do­go­de se mno­ge si­tu­aci­je ko­je su “oki­da­či” za ljut­nju, iri­ta­ci­ju i ko­je vas frus­tri­ra­ju, a čes­to ih ne­će­te mo­ći kon­tro­li­ra­ti. Ka­da vas ljut­nja obuz­me to pos­ta­je i tje­les­na re­ak­ci­ja, va­ši se mi­ši­ći nap­nu, ot­ku­ca­ji sr­ca pos­ta­ju brži, di­sa­nje je ubr­za­no i plit­ko. Pr­vi ko­rak u svla­da­va­nju ljut­nje i bi­je­sa jest ra­zu­mje­ti ga. Emo­ci­ja ljut­nje ni­je ni lo­ša ni do­bra. S ob­zi­rom da se po va­šoj pri­či mo­že za­klju­či­ti da ima­te “kra­tak fi­tilj”, mo­gu­će je da mis­li­te ka­ko za­pra­vo mo­že­te ja­ko ma­lo uči­ni­ti u si­tu­aci­ja­ma u ko­ji­ma “puk­ne­te“. Slje­de­će što je po­treb­no jest ot­kri­ti što se za­pra­vo kri­je is­pod te ljut­nje, ko­ji je uz­rok? Pro­ble­mi s ljut­njom čes­to mo­gu bi­ti po­s­lje­di­ca ono­ga što ste na­uči­li u dje­tinj­stvu. Ako ste svje­do­či­li agre­si­ji, bi­je­su i ljut­nji u svom dje­tinj­stvu, mo­že­te odras­ti mis­le­ći da je tak­vo po­na­ša­nje sa­svim nor­mal­no. Tra­uma­tič­ni do­ga­đa­ji i vi­so­ka ra­zi­na stre­sa mo­gu vas uči­ni­ti ra­nji­vi­jim na ljut­nju i bi­jes. Ka­ko bis­te is­pu­ni­li svo­je po­tre­be i us­pješ­no iz­ra­zi­li ljut­nju na prik­la­dan na­čin, po­treb­no je da bu­de­te u kon­tak­tu s onim što stvar­no osje­ća­te. Za­pi­taj­te se jes­te li za­is­ta lju­ti? Dok se va­ma mo­že či­ni­ti da vi sa­mo eks­plo­di­ra­te u ljut­nji bez upo­zo­re­nja, za­pra­vo pos­to­je fi­zič­ki upo­zo­ra­va­ju­ći sig­na­li u va­šem tijelu. Ka­da pos­ta­ne­te svjes­ni tih zna­ko­va ko­ji uka­zu­ju da se va­ša ljut­nja po­ve­ća­va, to vam da­je pri­li­ku da po­duz­me­te po­treb­ne ko­ra­ke ka­ko bis­te us­pješ­no mo­gli uprav­lja­ti svo­jom ljut­njom i sta­vi­ti je pod kon­tro­lu. Obra­ti­te po­zor­nost na to ka­ko se ljut­nja odra­ža­va na va­še ti­je­lo. Da li se po­jav­lju­ju “čvo­ro­vi” u tr­bu­hu, di­še­te li br­že, ima­te li gla­vo­bo­lje, osje­ća­te li po­tre­bu za ho­da­njem, vi­di­te li sve “cr­ve­no is­pred se­be“, ne mo­že­te se kon­cen­tri­ra­ti, ima­te li na­pe­tost u le­đi­ma itd. Važ­no je pre­poz­na­ti i ne­ga­tiv­ne mis­li ko­je po­di­žu va­šu ljut­nju. Pro­ble­mi s ljut­njom ni­su to­li­ko iz­a­zva­ni onim što vam se do­ga­đa ko­li­ko na­či­nom na ko­ji vi to in­ter­pre­ti­ra­te. Ka­da ste to osvi­jes­ti­li, važ­no je na­uči­ti ka­ko se smi­ri­ti u odre­đe­nom tre­nut­ku. Pos­to­je mno­ge tehnike ko­je vam mo­gu po­mo­ći. - Fo­ku­si­ra­nje na fi­zič­ke sen­za­ci­je ljut­nje - važ­no je obra­ti­ti po­zor­nost na ono što osje­ća­te u tijelu ka­da ste lju­ti jer to obič­no sma­nju­je emo­ci­onal­ni in­ten­zi­tet. - Du­bo­ko di­ši­te. Du­bo­ki uda­si i spo­ri­je di­sa­nje po­ma­žu spri­je­či­ti rast ljut­nje. Ključ­no je di­sa­ti iz po­dru­čja ab­do­me­na i udi­sa­ti pu­no svje­žeg zra­ka. - Vjež­baj­te. Tje­les­na vjež­ba ot­pu­šta na­kup­lje­nu energiju pa ta­ko mo­že­te pris­tu­pi­ti si­tu­aci­ji mir­ni­je glave. - Ko­ris­ti­te svo­ja osje­ti­la. Svjes­ni­je upo­tri­je­bi­te vid, njuh, do­dir, okus... Po­ku­šaj­te slu­ša­ti glaz­bu ili vi­zu­ali­zi­ra­ti se­be neg­dje na li­je­pom, spo­koj­nom, ugod­no­me mjes­tu. - Is­teg­ni­te ili iz­ma­si­raj­te mjes­ta na tijelu u ko­ji­ma osje­ća­te na­pe­tost. - Bro­ji­te po­la­ko do de­set. Fo­ku­si­raj­te se na bro­ja­nje ka­ko bi se vaš ra­ci­onal­ni um po­nov­no po­ve­zao s emo­ci­ja­ma. - Po­nov­no pro­vje­ri­te re­al­nost si­tu­aci­je.

Ima­te li ‘kra­tak fi­tilj’ to ne zna­či da si ne mo­že­te po­mo­ći. Ljut­nja sa­ma po se­bi ni­je ni do­bra ni lo­ša, ne­go vi tre­ba­te na­uči­ti iz­ra­zi­ti je i kon­tro­li­ra­ti na prik­la­dan na­čin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.