Ra­do­vi fi­na­lis­ta i po­bjed­ni­ka na­tje­ča­ja Ro­vinjPho­to­days u Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Naj­ve­ći hr­vat­ski fo­to­graf­ski fes­ti­val Ro­vinj Pho­to­days i za­gre­bač­ki Mu­zej za umjet­nost i obrt (MUO) i ove go­di­ne nas­tav­lja­ju su­rad­nju, pred­stav­lja­ju­ći iz­lož­be fo­to­gra­fi­ja fi­na­lis­ta i po­bjed­ni­ka ko­je su bi­le dio ovo­go­diš­njeg, pr­vog me­đu­na­rod­nog iz­da­nja fes­ti­va­la odr­ža­nog u svib­nju u Ro­vi­nju. Me­đu po­bjed­ni­ci­ma fes­ti­va­la je čak če­tve­ro hr­vat­skih auto­ra: Ma­rio To­pić, Igor Si­tar, Su­za­na Hol­t­gra­ve i Đa­ni Ce­li­ja oda­bra­ni su me­đu se­dam­s­to­ti­njak pri­jav­lje­nih kan­di­da­ta iz ci­je­lo­ga svi­je­ta. Iz­lož­ba u Za­gre­bu tra­je od 1. do 21. 9., a ra­do­vi na­gra­đe­nih hr­vat­skih auto­ra pos­ta­ju di­je­lom fun­du­sa MUO. Iz­lož­ba hr­vat­skog di­zaj­na 1314, osma po re­du u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­sko­ga di­zaj­ner­skog druš­tva, odr­ža­va se od 4. do 28. ruj­na u za­gre­bač­ko­me Mu­ze­ju za umjet­nost i obrt. Naj­bo­lje od do­ma­će kre­ativ­ne pro­duk­ci­je pred­stav­lja se u re­kord­nom bro­ju od 326 ra­do­va, u šest ka­te­go­ri­ja: di­zajn vi­zu­al­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja; di­zajn u di­gi­tal­nim me­di­ji­ma/di­zajn in­te­rak­ci­ja; in­dus­trij­ski/pro­dukt di­zajn; pros­tor­ne i gra­fič­ke in­ter­ven­ci­je i sis­te­mi; mod­ni i odjev­ni di­zajn te kon­cept. Vi­še na www.di­zajn.hr i www.muo.hr Sim­ply Brass Qu­in­tet otvo­rio je pe­ti MAGfes­ti­val ko­mor­ne glaz­be ko­ji se od 28. 8. do 6. 9. odr­ža­va u go­tič­koj dvo­ra­ni Mu­ze­ja gra­da Spli­ta. Na fes­ti­va­lu Udru­ge mla­dih aka­dem­skih glaz­be­ni­ka (MAG) nas­tu­pit će gi­ta­ris­ti Ale­gri­as Gu­itar Trio te Ka­la­mos Re­ed Qu­in­tet - an­sambl sas­tav­ljen od pu­hač­kih ins­tru­me­na­ta ko­ji ko­ris­te je­zi­čak (pi­sak). Fes­ti­val će za­tvo­ri­ti vr­hun­ski hr­vat­ski Gu­dač­ki kvar­tet Po­rin, vi­še na www.udru­ga­mag.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.