Is­pro­gra­mi­raj slas­tan ru­čak

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

S Te­fa­lo­vim vi­še­na­mjen­skim ku­ha­lom “8 u 1” br­zo i jed­nos­tav­no mo­že­te pri­re­mi­ti naj­raz­no­vr­s­ni­ja je­la - od ju­he do bi­sk­vi­ta. Ure­đaj ima različite pro­gra­me: za bi­je­lu, sme­đu ili br­zu ri­žu; za gra­ho­ri­ce, zo­be­nu ka­šu, de­sert, ku­ha­nje na pa­ri... Me­đu “pa­met­nim” su funk­ci­ja­ma ovo­ga ku­ha­la i od­go­da po­čet­ka ra­da te za­dr­ža­va­nje to­pli­ne, ka­ko bi vas je­lo do­če­ka­lo sprem­no kad se vra­ti­te ku­ći. Za do­dat­nu in­s­pi­ra­ci­ju, s ure­đa­jem do­la­ze i re­cep­ti. Sla­ve­ći sto go­di­na žens­tve­nos­ti, vo­de­ći svjet­ski brend do­njeg rub­lja Pal­mers za svo­je kup­ce pri­pre­mio je “svjet­ske” da­ro­ve. Sva­ku kup­nju u iz­no­su od naj­ma­nje 800 ku­na, u bi­lo ko­jem Pal­mers sto­reu u Hr­vat­skoj, u raz­dob­lju od 1. do. 30. ruj­na 2014., na­gra­đu­ju po­vrat­nom avi­on­skom kar­tom za ne­ku od 15 europ­skih top des­ti­na­ci­ja me­đu ko­ji­ma su Am­s­ter­dam, Bar­ce­lo­na, Beč, Fran­k­furt, Li­sa­bon, Lon­don, Mi­la­no, Pa­riz, Rim... Ak­ci­ja vri­je­di za kup­ce sta­ri­je od 18 go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.