Osvo­ji sti­pen­di­ju od 12.000 kn za ško­lar­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Ro­di­te­lji ko­ji ima­ju di­je­te os­nov­no­škol­skog uz­ras­ta mo­gu se do 17. ruj­na pri­ja­vi­ti za na­grad­nu igru u City Cen­tri­ma one Za­greb East, Za­greb West i Split. Ško­la­rac tre­ba na škol­sku plo­ču na­cr­ta­ti za­da­ni mo­tiv, ro­di­telj os­ta­vi­ti svo­je po­dat­ke, a eki­pa s Otvo­re­nog ra­di­ja na­zvat će one s naj­kre­ativ­ni­jim li­kov­nim ura­ci­ma te kroz ne­ko­li­ko pi­ta­nja pro­vje­ri­ti ko­li­ko do­bro ro­di­te­lji poz­na­ju gra­di­vo ko­je nji­ho­va dje­ca uče u ško­li. Tro­je ro­di­te­lja ko­ji se is­tak­nu zna­njem, osvo­jit će za svo­je di­je­te go­diš­nju sti­pen­di­ju City Cen­te­ra one u vri­jed­nos­ti od 12.000 kn, vi­še na www.citycen­te­ro­ne.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.