NAJ­POZ­NA­TI­JA LUT­KA OSVA­JA INS­TA­GRAM SVO­JIM STI­LOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Svat­ko tko ima­lo dr­ži do se­be i svo­je sli­ke u jav­nos­ti, a pri to­me je poz­na­ta oso­ba, ima i otvo­ren pro­fil na Ins­ta­gra­mu. Me­đu nji­ma se naš­la i lut­ka Bar­bie, gla­vom i bra­dom. Što je naj­za­nim­lji­vi­je, Bar­bie pred­nja­či u po­pu­lar­nos­ti u od­no­su na os­ta­le zvi­jez­de po svo­jem mod­nom sti­lu i odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma. Trendi odje­ća s di­zaj­ner­skim pot­pi­som i mnoš­tvo modnih do­da­ta­ka uči­ni­lo je ovu sve­vre­men­sku pla­vu­šu pra­vom zvi­jez­dom na druš­tve­nim mre­ža­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.