PR­VI SU­PER­MEN PRO­DAN ZA RE­KOR­DAN MI­LI­JUN­SKI IZ­NOS

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Lik Su­per­ma­na de­bi­ti­rao je u stri­pu Ac­ti­on Co­mics 1938. go­di­ne ka­da je ko­štao 10 cen­ti. Je­dan od naj­bo­lje sa­ču­va­nih pri­mje­ra­ka pr­vog stri­pa o Su­per­ma­nu pro­dan je za re­kord­nih 3,2 mi­li­ju­na do­la­ra. Dio pos­tot­ka od pro­da­je ići će u Zak­la­du Chris­top­he­ra i Da­ne Re­eve, hu­ma­ni­tar­nu udru­gu ime­no­va­nu po po­koj­nom glum­cu ko­ji je utje­lo­vio Su­per­ma­na i nje­go­voj su­pru­zi. Su­per­ma­na su 1938. go­di­ne stvo­ri­li cr­ta­či stri­po­va Joe Shus­ter i sce­na­rist Jer­ry Si­egel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.