PIK-ova HU­MA­NI­TAR­NA MORTADELA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

PIK Vr­bo­vec bio je glav­ni spon­zor tra­di­ci­onal­ne vr­bo­več­ke ma­ni­fes­ta­ci­je “Kaj su je­li na­ši sta­ri“u sklo­pu ko­je je or­ga­ni­zi­ra­na i do­bro­tvor­na akcija “Hu­ma­ni­tar­na Mortadela“. Pod vod­stvom ku­har­skih maj­sto­ra Bran­ka Og­nje­no­vi­ća i Al­ma Ča­tla­ka pri­pre­ma­le su se de­li­ci­je od 200 ki­lo­gra­ma te­ške mor­ta­de­le ko­ju je PIK Vr­bo­vec pro­izveo po­seb­no za ovu pri­go­du. Spe­ci­ja­li­te­ti od PIK Mor­ta­de­le di­je­li­li su se po­sje­ti­te­lji­ma uz do­brov­lj­ni pri­log za udru­gu LERI iz Se­sve­ta ko­ja pomaže dje­ci s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju. PIK i Vr­bov­ča­ni pri­ku­pi­li su vi­še od 10.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.