Naj­ma­nja ki­no­dvo­ra­na na če­ti­ri ko­ta­ča i solarni po­gon

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

Bri­tan­ska ki­no­dvo­ra­na “Sol Ci­ne­ma” ne sa­mo da je naj­ma­nja ki­no­dvo­ra­na na svi­je­tu ne­go i je­di­na u pot­pu­nos­ti na­pa­ja­na so­lar­nim pu­tem. Ova tu­ris­tič­ka atrakci­ja na­prav­lje­na je unu­tar kamp-ku­ći­ce, a dvo­ra­na mo­že pri­mi­ti osam odras­lih oso­ba ili dva­na­es­te­ro dje­ce. Sadrži sve ka­rak­te­ris­ti­ke ve­li­kih kinodvoranama – ko­ki­ce, os­vje­ža­va­ju­će na­pit­ke, gric­ka­li­ce i sve naj­no­vi­je film­ske nas­lo­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.