Zub­ni im­plan­ta­ti su bes­pri­je­kor­no funk­ci­onal­ni

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Za­ni­ma me ko­li­ko su im­plan­ta­ti funk­ci­onal­ni u od­no­su na pra­ve zu­be? (Pe­tar, Osi­jek) Gu­bi­tak zu­bi da­le­ko je ve­ći pro­blem od pu­kog es­tet­skog ne­dos­tat­ka te ne­sum­nji­vo utje­če na kva­li­te­tu cje­lo­kup­nog ži­vo­ta, po­se­bi­ce ako je ri­ječ o gu­bit­ku pred­njih zu­bi. Osim što je po­re­me­ćen či­tav žvač­ni sus­tav te s vre­me­nom mo­že­mo po­če­ti tr­pje­ti i bo­lo­ve, lju­di ko­ji su iz­gu­bi­li zu­be mo­gu se su­oči­ti i s či­ta­vom le­pe­zom psi­ho­lo­ških i emo­tiv­nih te­go­ba. S dru­ge stra­ne, par­ci­jal­ne pro­te­ze i mos­to­vi ima­ju svo­jih ma­na ko­je ih či­ne sve ma­nje po­pu­lar­ni­ma, a den­tal­na me­di­ci­na da­nas mo­že po­nu­di­ti go­to­vo ide­al­no rje­še­nje u obli­ku den­tal­nih im­plan­ta­ta. Osim što su vi­zu­al­no go­to­vo sa­vr­še­na ko­pi­ja iz­gub­lje­nog zu­ba, mo­gli bi­smo re­ći da je nji­ho­va funk­ci­onal­nost bes­pri­je­kor­na. So­fis­ti­ci­ra­ni vij­ci od ti­ta­na ugra­đu­ju se u če­ljus­nu kost imi­ti­ra­ju­ći ta­ko ko­ri­jen no­vog zu­ba, a po­tom im se do­da­ju ke­ra­mič­ke kru­ni­ce či­me pa­ci­jent, osim funk­ci­onal­nos­ti, do­bi­va i vr­hun­sko es­tet­sko rje­še­nje. Za raz­li­ku od mos­to­va i pro­te­za, nji­ho­va ugrad­nja ne zah­ti­je­va bru­še­nje, od­nos­no ošte­ći­va­nje zu­bi no­sa­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.