Kom­pju­tor­ska ana­li­za za sve ti­po­ve ko­že li­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

Za­ni­ma me smijem li se pod­vrg­nu­ti kom­pju­tor­skoj ana­li­zi ko­že, bu­du­ći da imam mas­tan ten i sklo­na sam pri­šti­ći­ma? Imam 33 go­di­ne. (Mara, Za­greb) Ako že­li­te toč­no zna­ti ka­ko se bri­nu­ti o ko­ži na kon­kre­tan na­čin, on­da je kom­pju­tor­ska ana­li­za ko­že rje­še­nje za vas. Ona je prik­lad­na za sve ti­po­ve i sta­nja ko­že. Sus­tav pru­ža jed­nos­tav­ne i ra­zum­lji­ve iz­vje­šta­je te pre­po­ru­ke za pre­ven­tiv­no i dopunsko dje­lo­va­nje. Ko­ris­ti od kom­pju­tor­ske ana­li­ze ima­ju i mla­de oso­be ko­je obič­no gri­je­še pri nje­zi ko­že. Su­vre­me­nom kom­pju­tor­skom ana­li­zom do­bit će­te ana­li­zu sta­nja va­šeg li­ca od­nos­no stu­panj nje­go­ve vlaž­nos­ti, se­bu­ma, ke­ra­ti­na, de­hi­dra­ta­ci­je, du­bi­nu bo­ra, po­ra i mas­no­će. U skla­du s do­bi­ve­nim re­zul­ta­ti­ma, pre­po­ru­čit će­mo vam adek­va­tan tret­man i pre­pa­ra­te ko­ji će va­še li­ce do­ves­ti u rav­no­te­žu. Koz­me­tič­ki pro­izvo­di mo­gu vra­ti­ti neo­p­hod­nu vlaž­nost i hi­dra­ti­za­ci­ju va­šem li­cu, a vr­lo us­pješ­no se mo­že dje­lo­va­ti pro­tiv sit­nih bo­ra, cr­ve­ni­la, fle­ki­ca, po­doč­nja­ka kao i pro­tiv na­du­tos­ti oko oči­ju. Pre­po­ru­čit će­mo vam ko­ra­ke za pos­ti­za­nje naj­bo­ljih re­zul­ta­ta u skla­du s va­šim go­di­na­ma, go­diš­njim do­bom i ti­pom ko­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.