Ko­mič­na ope­ra pu­na lju­bav­nih za­vr­z­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

U za­gre­bač­ko­me Ka­za­li­štu Ma­la sce­na 14. ruj­na je pre­mi­je­ra ko­mič­ne ope­re “Taj­ni brak” ta­li­jan­skog skla­da­te­lja Do­me­ni­ca Ci­ma­ro­se. Ope­ra iz 18. sto­lje­ća vječ­no je ak­tu­al­na zbog lju­bav­nih pe­ri­pe­ti­ja ko­je nas za­okup­lja­ju vje­ro­jat­no od pos­tan­ka svi­je­ta. Rad­nja se odvi­ja u Bo­lo­nji, u ku­ći tr­gov­ca ko­ji že­li jed­nu od svo­je dvi­je kće­ri uda­ti za plemića, ne zna­ju­ći da se mla­đa kći već taj­no uda­la. Ona se po­ku­ša­va iz­vu­ći ta­ko da pro­na­đe en­gle­skog gro­fa za svo­ju sta­ri­ju ses­tru, no grof ba­ci oko na mla­đu. Sve se još vi­še za­kom­pli­ci­ra kad nji­ho­va tet­ka na­umi uda­ti se baš za taj­nog mu­ža svo­je ne­ća­ki­nje... www.ma­la-sce­na.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.