Sa­to­ve ‘vječ­nog’ sti­la vo­le i že­ne i mu­škar­ci

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Mirisi, Zlato, Kazaljke -

U no­voj Gan­to­voj li­ni­ji Se­abro­ok Mi­li­tary bez­vre­men­ski su, uni­seks mo­de­li sa­to­va “vječ­nog” sti­la ko­ji po­djed­na­ko od­go­va­ra že­na­ma i mu­škar­ci­ma. No­vu ko­lek­ci­ju ka­rak­te­ri­zi­ra bo­ga­ta pa­le­ta bo­ja, vo­do­ot­por­nost do 100 me­ta­ra, čvr­sto mi­ne­ral­no stak­lo, ruč­no iz­ra­đe­no ku­ći­šte od ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka i atrak­ti­van naj­lon­ski remen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.