Bez­broj li­ca stol­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style// Dizajn -

Je­dan od naj­os­nov­ni­jih ko­ma­da po­kuć­stva - sto­lac- omi­ljen je “ma­te­ri­jal” za di­zaj­ner­ske igre bez gra­ni­ca. Dok se broj­ni di­zaj­ne­ri nas­to­je is­ka­za­ti u mak­si­mal­no “pro­čiš­će­nim” mi­ni­ma­lis­tič­kim kons­truk­ci­ja­ma, mno­go je i onih ko­ji du­ho­vi­to “pre­ra­đu­ju” tra­di­ci­onal­nu sje­da­li­cu pa stol­ci ima­ju “an­đe­oske” sje­ne ili su pres­li­ka pu­nog Mje­se­ca. Zgo­dan je vi­zu­al­ni trik nav­la­ka za sto­lac s fo­to­mo­ti­vom ra­skoš­nog sta­rin­skog stol­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.