U pos­lov­noj kul­tu­ri važ­no je po­što­va­nje raz­li­či­tos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Health -

Od­nos s na­dre­đe­ni­ma naj­važ­ni­ji je od­nos ko­ji ima­te na pos­lu i da mo­že­te sa­mi bi­ra­ti na­dre­đe­nog, vje­ro­jat­no bis­te druk­či­je oda­bra­li. No u re­al­nom svi­je­tu, kad je o za­poš­lja­va­nju ri­ječ, ne­ma­te baš pu­no iz­bo­ra. Lju­di čes­to ima­ju ne­re­al­ne pret­pos­tav­ke i oče­ki­va­nja o pri­ro­di od­no­sa na­dre­đe­ni – po­dre­đe­ni. Ne us­pi­ju pre­poz­na­ti da za­pra­vo ovi­se je­dan o dru­gom pa ta­ko ni­su svjes­ni da mo­gu ili iz­bje­ga­va­ju uprav­lja­ti od­no­som, ili su pak u to­me ne­učin­ko­vi­ti. Či­nje­ni­ca je da su va­šem na­dre­đe­nom da­ne ov­las­ti i moć da us­mje­ra­va va­še ak­tiv­nos­ti, a u ovom slu­ča­ju naj­bo­lje bi bi­lo da to pri­hva­ti­te i ra­di­te na to­me da ima­te bo­lje re­zul­ta­te u pos­lu. Ni­je­dan na­dre­đe­ni ni­je sa­vr­šen, pa ta­ko ni vaš. Naj­češ­će je ključ­no za ula­zak, za­dr­ža­va­nje i na­pre­do­va­nje do­bro uk­la­pa­nje u ne­for­mal­nu or­ga­ni­za­cij­sku kul­tu­ru ili pre­ciz­no u sus­tav vri­jed­nos­ti i pra­vi­la na­dre­đe­nog. A na­dre­đe­ni čes­to sma­tra­ju da dru­gi mis­le i vred­nu­ju is­to ono što oni mis­le i vred­nu­ju. To “či­ta­nje mis­li“čes­to do­vo­di do su­ko­ba vri­jed­nos­ti, oče­ki­va­nja i po­na­ša­nja. Ne­dos­ta­je ono što zo­vem ne­pi­sa­na “upu­ta za upo­ra­bu“na­dre­đe­nog. Pred­la­žem da se poč­ne­te us­kla­đi­va­ti, i to na te­me­lju pro­ma­tra­nja po­na­ša­nja na­dre­đe­nog, ali i mo­de­li­ra­nja is­kus­tva dru­gih za­pos­le­ni- ka ko­je vaš na­dre­đe­ni per­ci­pi­ra i tre­ti­ra kao iz­vr­s­ne i s ko­ji­ma ima od­li­čan od­nos. Pro­uči­te stil uprav­lja­nja svog na­dre­đe­nog i saz­naj­te što ga či­ni za­do­volj­nim. Uo­ča­vaj­te če­mu se vaš na­dre­đe­ni ve­se­li pri obav­lja­nju za­da­ta­ka ili na ko­ji na­čin pri­ma in­for­ma­ci­je. Ako nis­te si­gur­ni što oče­ku­je od vas u smis­lu re­zul­ta­ta, rad­nih na­vi­ka, sti­la ko­mu­ni­ci­ra­nja, raz­mis­li­te mo­že­te li ga to jed­nos­tav­no pi­ta­ti, ima­ju­ći pri­tom na umu da mu da­te na zna­nje da ga to pi­ta­te ka­ko bis­te bi­li još učin­ko­vi­ti­ji, zna­li pre­poz­na­ti što mu je važ­no ili da uči­te na is­kus­tvu dru­gih. Po­treb­no je ra­zu­mje­ti nje­ga i kon­tekst nje­go­va rad­nog mjes­ta kao i svo­ju vlas­ti­tu si­tu­aci­ju, a ka­ko bis­te si u to­me olak­ša­li, pos­ta­vi­te si slje­de­ća pi­ta­nja: Ko­ji su or­ga­ni­za­cij­ski i osob­ni ci­lje­vi va­šeg na­dre­đe­nog? Ko­ji su nje­go­vi pri­tis­ci, po­go­to­vo od nje­go­va na­dre­đe­nog ako ga ima? Ko­je su sna­ge i pred­nos­ti va­šeg na­dre­đe­nog? Ko­je su nje­go­ve sla­bos­ti? Na ko­ji na­čin vaš na­dre­đe­ni vo­li pri­ma­ti in­for­ma­ci­je? Na ko­ji na­čin rje­ša­va kon­flik­t­ne si­tu­aci­je? Što mu je važ­no, ko­ji su kri­te­ri­ji pos­tig­nu­ća? Ka­da je ri­ječ o ne­kom pro­ble­mu, oče­ku­je­te li da to net­ko dru­gi ri­je­ši ili mu do­la­zi­te s pri­jed­lo­gom rje­še­nja? Ka­da uprav­lja­te od­no­som ko­ji ima­te s na­dre­đe­nim, ta­da ni­je u pi­ta­nju am­bi­ci­oz­nost, na­pre­do­va­nje na pos­lu ili po­ve­ća­nju pla­će, već je u pi­ta­nju od­nos i učin­ko­vi­tost pri obav­lja­nju svo­jih rad­nih za­da­ta­ka. Ako ipak u ko­nač­ni­ci ne us­pi­je­te u tom od­no­su pos­ti­ći obos­tra­no po­što­va­nje i ra­zu­mi­je­va­nje, ta­da bi vam to mo­glo ograničiti pri­li­ke za us­pjeh. Ra­zvi­ja­nje funk­ci­onal­nog rad­nog od­no­sa zah­ti­je­va da i vi spoz­na­te svo­je po­tre­be, sna­ge, sla­bos­ti, sti­lo­ve i pre­fe­ren­ci­je. Ne mo­že­te pro­mi­je­ni­ti osob­nost svog na­dre­đe­nog, ali se mo­že­te us­kla­di­ti s njim. To ni­ka­ko ne zna­či da se s tim vri­jed­nos­ti­ma, uvje­re­nji­ma i po­na­ša­nji­ma sla­že­te, već sa­mo da ra­zu­mi­je­te i po­štu­je­te raz­li­či­tost.

Lju­di ne­ri­jet­ko ima­ju ne­re­al­na oče­ki­va­nja od na­dre­đe­nih ili po­dre­đe­nih u pos­lu. Ne mo­že­te pro­mi­je­ni­ti ne­či­ju osob­nost ali po­ku­šaj­te se vi­še ‘us­kla­di­ti’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.