Gro­ma­če - ka­ko je Oton Gli­ha ovje­ko­vje­čio ča­rob­ne pri­mor­ske kra­jo­li­ke sa su­ho­zi­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Iz­lož­ba Oto­na Gli­he u po­vo­du sto­go­diš­nji­ce sli­ka­re­va ro­đe­nja, na­kon pred­stav­lja­nja u Mu­ze­ju mo­der­ne i su­vre­me­ne umjet­nos­ti u Ri­je­ci, otvo­re­na je i u za­gre­bač­kim Klo­vi­će­vim dvo­ri­ma. Iz­lož­ba “Gro­ma­če”, ka­ko je Gli­ha na­zi­vao svo­je sli­ke, za­miš­lje­na je kao pregled evo­lu­ci­je nje­go­vih slav­nih pri­mor­skih kra­jo­bra­za sa su­ho­zi­do­vi­ma. Ukup­no če­tr­de­set tri sli­ke po­ka­zu­ju ka­ko je Gli­ha ra­zvi­jao svoj ključ­ni umjet­nič­ki mo­tiv ko­jim za­uzi­ma is­tak­nu­to mjes­to u po­vi­jes­ti hr­vat­skog mo­der­nis­tič­kog sli­kar­stva. Gro­ma­če Oto­na Gli­he mo­gu se u Klo­vi­će­vim dvo­ri­ma raz­gle­da­ti do 16. stu­de­no­ga.

Sto­lac Len­tia, di­zajn Mar­ch Gut In­dus­tri­al De­sign, pro­izvo­đač Pü­hrin­ger LED lam­pa He­li­os, di­zajn Kai Sta­nia, pro­izvo­đač XAL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.