Na­ša pr­va go­di­na! na­da­mo se da su či­ta­te­lji di­ve uži­va­li ba

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Škrinjica -

Na­ši do­ma­ći­ni vje­ro­jat­no čes­to vi­de ovak­ve pri­zo­re – kad gos­ti odu­šev­lje­ni pri­ro­dom sret­no pod­ci­ku­ju na su­sret sa sva­kom ži­vo­ti­njom pa ni mi ni­smo ra­zo­ča­ra­li. Dok smo sni­ma­li edi­to­ri­jal, druš­tvo su nam pra­vi­li je­le­no­vi i sr­ne, lja­me Mi­ško i Mil­ka, tor­nja­ci Lin­da i Šar­ko, a ma­čak Char­lie is­ko­ris­tio je gu­žvu i uvu­kao se u kre­vet jed­ne od so­ba ko­je se u Ko­rab­lji Ti­ši­nić mo­gu unaj­mi­ti. Pod­ba­ci­lo je je­di­no vri­je­me, je­sen ni­je sun­ča­na kao la­ni, no to ni­je pok­va­ri­lo ras­po­lo­že­nje. Ta­tja­na je sto­ič­ki po­zi­ra­la pod kiš­nim ka­pi­ma, Marko i eki­pa, vr­lo pro­fe­si­onal­no, ni­su ni trep­nu­li. Vr­lo ugo­dan pre­kid sni­ma­nja bio je tek po­ziv gaz­de Bo­ži­da­ra da do­đe­mo na ru­čak. A što re­ći? Na­kon za­gri­ja­va­nja s viš­njev­cem i vi­lja­mov­kom, ju­ha s pra­vim re­zan­ci­ma, sa­la­ta s po­vr­ćem iz nji­ho­va vr­ta, do­ma­će kr­pi­ce, ko­tle­ti sa šal­šom... Ne zna­mo je li nas sni­ma­telj­ska eki­pa gle­da­la sa za­viš­ću, ali re­dak­ci­ja je bi­la sret­na što se pu­nog tr­bu­ha ni­je mo­ra­la di­ći od sto­la i nas­ta­vi­ti s ra­dom. A kad je na kra­ju snim­lje­na i nas­lov­ni­ca, po­čas­ti­li smo se bo­ga­tom tor­tom od bo­rov­ni­ca iz slas­ti­čar­ni­ce Ame­lie... Što čo­vjek mo­že vi­še po­že­lje­ti od pr­ve go­diš­nji­ce?

Mi­ško, je­si za pu­su? Ne, ra­di­je bih ovaj kruh... Na ima­nju žive je­le­ni, lja­me, klo­ka­ni, ra­kun, di­ko­braz, vi­jet­nam­ski praš­či­ći, po­ni­ji, ze­če­vi, pti­ce... Pra­va idi­la!

Naj­vjer­ni­ji pra­ti­telj Di­vi­ne re­dak­ci­je Ope­lov “fa­shi­on car” neodoljivi Adam is­pred 450 go­di­na sta­re ko­rab­lje obi­te­lji Ti­ši­nić (li­je­vo). Vlas­nik ima­nja Bo­ži­dar Ti­ši­nić i glav­na ured­ni­ca Ton­ki­ca Zlač­ki s po­kup­skim lja­ma­ma Mi­škom i Mil­kom

Re­za­nje ro­đen­dan­ske tor­te – ni­je čud­no što je osmi­jeh na svim li­ci­ma

Pe­tog lis­to­pa­da 2013. iz­a­šao je pr­vi broj Di­ve. Kao i tad, i sad će nas­lov­ni­cu kra­si­ti Ta­tja­na Ju­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.