Pra­vi fran­cu­ski cr­ni šar­mer

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style // Užitak Kuhanja -

Po­mis­li­te li na Fran­cu­sku, pr­va je aso­ci­ja­ci­ja, na­rav­no uz mo­du i par­fe­me, do­bro vi­no, pa šam­pa­njac pa po­nov­no vi­no... Za­tim sir, guš­čja je­tra, kro­asa­ni... Zem­lja pre­bo­ga­te po­vi­jes­ti i neo­do­lji­ve kre­ativ­ne gas­tro­no­mi­je, le­žer­nos­ti ko­ja je uz uži­va­nje na­čin ži­vo­ta, jed­na je od tri naj­ve­ća pro­izvo­đa­ča vi­na na svi­je­tu. Go­diš­nje se na go­to­vo mi­li­jun hek­ta­ra rod­nih vi­no­gra­da pro­izve­de i do 55 mi­li­ju­na hek­to­li­ta­ra vi­na. Kla­udio Jur­čić je­dan je od naj­ško­lo­va­ni­jih som­me­li­era u nas pa je nje­gov oda­bir vi­na, čak i ka­da je ri­ječ o fran­cu­skim dra­gu­lji­ma, ne­dvoj­be­no naj­o­bjek­tiv­ni­ji. Vi­šes­tru­ko na­gra­đi­va­ni som­me­li­er Jur­čić preporučuje Châte­au Fer­bos (89,99 ku­na, Lidl), vi­no ko­je do­la­zi iz Bor­de­auxa, naj­poz­na­ti­je fran­cu­ske vin­ske re­gi­je u ko­joj se pro­izvo­di tre­ći­na nji­ho­vih vi­na. Bor­de­aux se smjes­tio u bli­zi­ni atlant­ske oba­le, u ju­go­za­pad­nom di­je­lu Fran­cu­ske i pro­te­že se uz uš­će čak tri­ju ri­je­ka, Gi­ron­de, Ga­ron­ne i Dor­dog­ne. Vlaž­na kli­ma i gli­nas­to tlo bo­ga­to šljun­kom po­go­du­ju ras­tu ne­kih od naj­bo­ljih cr­ve­nih i bi­je­lih sor­ti gro­žđa na svi­je­tu. Vi­na­ri­je u ovoj re­gi­ji u po­go­nu su sto­ti­na­ma go­di­na i pa­ž­lji­vo ra­zvi­ja­ju pro­izvod­nju urav­no­te­že­nih i na­da­sve sjaj­nih cr­ve­nih i bi­je­lih vi­na. Châte­au Fer­bos sa­vr­še­no će se slju­bi­ti sa svi­je­tlim me­som, pe­če­nom ri­bom i si­re­vi­ma bla­žeg oku­sa. Paž­nje lju­bi­te­lja cr­ve­nih vi­na vri­je­dan je Cha­te­au Mar­tin (74,99 ku­na, Lidl), cr­no vi­no iz 2008. go­di­ne ru­bin­ske bo­je i ra­zvi­je­nog kom­plek­s­nog mi­ri­sa. Pos­lu­ži­te ga uz ne­što kon­kret­ni­je oku­se i aro­ma­tič­ne si­re­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.