Za­jed­no na po­zor­ni­ci: Ar­sen, Ga­bi i Matija

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Ljet­na po­zor­ni­ca Tvr­đa­ve sv. Mi­ho­vi­la zatvara se na Dan gra­da Ši­be­ni­ka i blag­dan sv. Mi­ho­vi­la 29. ruj­na ka­da nas­tu­pa ši­ben­ska glaz­be­na obi­telj De­dić. Nji­hov za­jed­nič­ki nas­tup bit će pre­sjek 40 go­di­na ra­da Ar­se­na i Ga­bi kroz re­tros­pek­ti­vu po­je­di­nač­nih i za­jed­nič­kih us­pješ­ni­ca uz Ma­ti­ji­nu prat­nju. Kon­cert obi­te­lji De­dić ko­ja za­jed­no po­sje­du­je vi­še od 60 glaz­be­nih al­bu­ma, pred­sta­vit će Ar­se­na kroz si­ner­gi­ju pjes­ni­ka i kan­ta­uto­ra, Ga­bi kao pr­vu da­mu hr­vat­skih šla­ge­ra i Ma­ti­ju, jed­nog od na­ših naj­na­gra­đi­va­ni­jih pi­ja­nis­ta i jazz glaz­be­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.