Do­na­ci­je za za­jed­ni­cu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Hr­vat­ski Te­le­kom ras­pi­sao je na­tje­čaj “Za­jed­no smo ja­či” pu­tem ko­je­ga već de­ve­tu go­di­nu za­re­dom do­ni­ra sred­stva za pro­jek­te od po­seb­ne važ­nos­ti za za­jed­ni­cu. HT je do­sad s vi­še od se­dam mi­li­ju­na ku­na po­dr­žao os­tva­re­nje 220 pro­je­ka­ta. Fond do­na­ci­ja za 2014. go­di­nu iz­no­si 495.000 ku­na, a na­mi­je­njen je udru­ga­ma i us­ta­no­va­ma ko­je os­tva­ru­ju ini­ci­ja­ti­ve važ­ne za lo­kal­ne za­jed­ni­ce, i to u pri­mje­ni su­vre­me­nih teh­no­lo­gi­ja, una­pre­đe­nju kva­li­te­te ži­vo­ta i za­šti­ti oko­li­ša. Na­tje­čaj “Za­jed­no smo ja­či” otvo­ren je do 5. lis­to­pa­da, a jav­no gla­sa­nje odr­žat će se pu­tem we­ba od 20. lis­to­pa­da do 9. stu­de­no­ga. Vi­še na www.za­jed­no­smo­ja­ci.hr Na tr­ži­šte je sti­gla no­va Mil­ka čo­ko­la­da ko­ja do­no­si druk­či­ji spoj oku­sa. Mil­ka sen­dvič­čo­ko­la­da nu­di se u dvi­je ne­sva­ki­daš­nje va­ri­jan­te: s hr­ska­vim TUC i LU kek­si­ma. Bo­ga­te aro­me Mil­ke s al­p­skim mli­je­kom iz­ne­na­đu­ju­će se do­bro sla­žu s omi­lje­nim sla­nim i slat­kim kek­si­ma - uži­vaj­te u gric­ka­nju, a po­tom u njež­nom top­lje­nju Mil­ka čo­ko­la­de...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.