Kruž­ni po­kre­ti po svim plo­ha­ma zu­ba

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

po­kre­te ni­ka­ko ne­moj­te ra­di­ti jer tak­vim po­kre­ti­ma mo­že­te oz­li­je­di­ti i gin­gi­vu i sa­me zu­be. Bit­no je opra­ti sve plo­he zu­ba, a ne sa­mo one okre­nu­te pre­ma usnama. Jed­na­ko te­me­lji­to iš­čet­kaj­te i plo­he okre­nu­te pre­ma je­zi­ku, od­nos­no nep­cu i griz­ne plo­he zu­ba. Za de­talj­ni­je čiš­će­nje pros­to­ra iz­me­đu zu­bi­ju ko­ris­ti­te in­ter­den­tal­ne čet­ki­ce, na ko­je ne mo­ra­te na­no­si­ti zub­nu pas­tu i do­volj­no ih je ko­ris­ti­ti sa­mo na­ve­čer pri­je spa­va­nja. Uz pa­ž­ljiv oda­bir zub­ne pas­te, ne­ka i zub­ni ko­nac bu­de sas­tav­ni dio va­še sva­kod­nev­ne oral­ne hi­gi­je­ne ka­ko bis­te bi­li si­gur­ni da su vam zu­bi te­me­lji­to očiš­će­ni. Ba­za za šmin­ka­nje ili “pri­mer” pro­izvod je ko­ji ima vi­še funk­ci­ja ia­ko se naj­češ­će spo­mi­nje pro­du­lji­va­nje vi­je­ka sa­mog ma­ke upa. Ri­ječ je o sas­toj­ku ko­ji vaš ten od­lič­no pri­pre­ma za na­no­še­nje ma­ke upa, po­naj­pri­je pu­de­ra, pri­je ko­jeg će bo­lje fik­si­ra­ti na pod­lo­gu i uči­ni­ti ga ma­nje is­tak­nu­tim. Osim fik­si­ra­nja, funk­ci­ja pri­me­ra je i za­gla­đi­va­nje ne­rav­ni­na te ma­njih ne­jed­na­kos­ti na te­nu. Ono što je važ­no za­pam­ti­ti jest da pri­mer ni­ka­ko ne za­mje­nju­je kre­mu za li­ce. Dak­le, ri­tu­al šmin­ka­nja uvi­jek za­poč­ni­te na­no­še­njem hi­dra­tant­ne kre­me, a pri­mer do­la­zi na­kon nje­zi­na upi­ja­nja. Ka­da se osu­ši, mo­že­te na­ni­je­ti pu­der. Ovis­no o te­nu, ne tre­ba­te ga ko­ris­ti­ti sva­kod­nev­no. Ako ne­ma­te ne­kih ve­ćih ne­jed­na­kos­ti, pri­mer će vam do­bro pos­lu­ži­ti za pri­li­ke ka­da je po­treb­na du­go­traj­na šmin­ka ili ka­da je jed­nos­tav­no že­li­te ma­lo vi­še is­tak­nu­ti. Mo­že­te ga na­ći u go­to­vo svim li­ni­ja­ma de­ko­ra­tiv­ne koz­me­ti­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.