An­ti­de­pre­si­vi za zim­sko si­vi­lo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Style Ty Diva -

Dok bo­je u pri­ro­di ‘ve­nu’ i bli­je­de, ra­zve­dri­te dom stil­skom ‘injek­ci­jom’ ve­se­log ša­re­ni­la

Na pri­je­la­zu go­diš­njih do­ba preporučuje se pro­čiš­ća­va­nje ti­je­la ko­je se uje­sen mo­že na­zva­ti ve­li­kim pos­pre­ma­njem pri­je zi­me. Ta­ko će­te bi­ti ot­por­ni­ji na stres i bo­les­ti, oso­bi­to ako na­pra­vi­te i du­hov­ni “de­toks” od ne­ga­tiv­nih mis­li Lje­ko­vi­ti pri­rod­ni na­pit­ci fi­no će “is­pra­ti” or­ga­ni­zam od štet­nih tva­ri i po­bolj­ša­ti cir­ku­la­ci­ju Drev­na skan­di­nav­ska to­plin­ska ku­ra pro­čiš­ću­je or­ga­ni­zam; ja­ča imunitet; pra­va je bla­go­dat za ten Obo­ga­ti­te je­lov­nik raz­no­vr­s­nim svje­žim po­vr­ćem i vo­ćem, a sma­nji­te unos mas­ti i še­će­ra Zi­mi čes­to pi­je­mo pre­ma­lo vo­de. Pij­te rav­no­mjer­no ti­je­kom ci­je­log da­na, a ne sa­mo kad ožed­ni­te

HARLEKINSKA SO­FA

BUJ­NI UZOR­CI UDOB­NE BO­JE

STA­BLO ZA KA­PU­TE

MO­DER­NI VITRAJ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.