Ma­la sce­na sla­vi 25. ro­đen­dan kul­t­nim ko­ma­dom “Pra­va stvar” o lju­ba­vi, vjernosti, ka­za­li­štu...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Review -

Za­gre­bač­ko Ka­za­li­šte Ma­la sce­na sla­vi 25. ro­đen­dan “re­ma­ke­om” pred­sta­ve To­ma Stop­par­da “Pra­va stvar” u re­ži­ji Ivi­ce Ši­mi­ća jer je upra­vo tom pred­sta­vom otvo­re­na Ma­la sce­na 1989. go­di­ne. Pred­sta­va se iz­vo­di sva­kog da­na od 6. stu­de­no­ga do 5. pro­sin­ca, a igra­ju Je­le­na Ve­lja­ča, Dra­žen Ču­ček, Jas­na Bi­lu­šić, Fra­ne Pe­ri­šin, Mis­lav Ča­vaj­da, La­na He­le­na Hu­le­nić i Marko Her­ge­šić. “Pra­va stvar” smje­šte­na je u mi­lje ka­za­li­šta i ka­za­liš­nih umjet­ni­ka se­dam­de­se­tih go­di­na proš­lo­ga sto­lje­ća. Pri­ča je to o lju­ba­vi i umjet­nos­ti, o bra­ku i ne­vje­ri, ra­zo­ča­ra­nji­ma i ra­dos­ti­ma, “pra­vom ži­vo­tu” i ilu­zi­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.