SJE­MEN­KE BUN­DE­VE U DO­MA­ćEM TI­JES­TU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

Do­ma­ća tjes­te­ni­na Au­re­lia pred­stav­lja je­sen­ski no­vi­tet - Tor­tel­lo­ne pu­nje­ne pr­že­nim sje­men­ka­ma bun­de­ve. Svje­ži Tor­tel­lo­ni gotovi su već za ne­ko­li­ko mi­nu­ta), a nji­hov aro­ma­ti­čan okus od­lič­no se na­do­pu­nju­je s uma­ci­ma, od onog naj­jed­nos­tav­ni­jeg s par ka­pi bu­či­na ulja i ri­ba­nim si­rom, do kre­mas­tih uma­ka s glji­va­ma, pan­ce­tom... U dm pro­da­va­oni­ce sti­gao je no­vi Lip Smac­ker iz po­pu­lar­nog Dis­neyje­va cr­ti­ća “Le­de­no kra­ljev­s­tvo”. Nje­gu­ju­ći balzam s omi­lje­nim li­ko­vi­ma El­se i An­ne, sla­di us­ne aro­ma­ma brus­ni­ce i gro­žđa. Ku­pi­te li ti­je­kom stu­de­no­ga u dm-u jed­nu od dva­na­est aro­ma Lip Smac­ke­ra, mo­že­te su­dje­lo­va­ti u SMS na­grad­noj igri te osvo­ji­ti iPad mi­ni i još 70 atrak­tiv­nih na­gra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.