Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Ea Diva -

Mla­đah­na Ame­ri­kan­ka ta­li­jan­skog po­dri­je­tla Ari­ana Gran­de sve je utje­caj­ni­ja igra­či­ca na svjet­skoj glaz­be­noj sce­ni. Djevojka krh­kog iz­gle­da i lut­kas­tog imi­dža “slat­ki­ce” odu­šev­lja­va bo­ga­tim gla­som ko­ji je “upa­ki­ra­la” u pla­ne­tar­ne pop hi­to­ve

U Ame­ri­ci je stek­la ve­li­ku po­pu­lar­nost ulo­gom cr­ve­no­ko­se Cat Va­len­ti­ne u te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji za ti­nej­dže­re “Vic­to­ri­ous” a po­tom se po­sve­ti­la glaz­be­noj ka­ri­je­ri

Ari­ana je na sce­ni od osme go­di­ne, pje­va­la je na raz­nim do­ga­đa­nji­ma i u mju­zik­li­ma. Zbog moć­nog so­pra­na od če­ti­ri ok­ta­ve čes­to je us­po­re­đu­ju s Ma­ri­ah Ca­rey

Me­đu glaz­be­nim uzo­ri­ma Ari­ana is­ti­če Whit­ney Ho­us­ton i Judy Gar­land. Ari­anin glas hva­le mno­ge poz­na­ti­je ko­le­gi­ce: Glo­ria Es­te­fan, Katy Per­ry, Lady Ga­ga...

Ove go­di­ne “za­sje­la” je na vr­ho­ve svjet­skih pop ljes­tvi­ca s hi­to­vi­ma “Pro­blem” i “Bre­ak Free” a pje­va i po­pu­lar­ni “Bang, bang” sa Je­ssie J i Nic­ki Mi­naj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.